Fra Formand Bob Olorenshaw, Grundejerforeningen Østervænget har FL modtaget:

Ang. afholdelse af udgifter til vej reparation i forbindelse med tung trafik til nybyggeri.

Vi er en lille grundejerforening med 25 parceller, heraf ca. 15 bebygget. Vores fælles vej består af knust asfalt, og den vedligeholdes på frivillig basis af medlemmerne.
På den sidste halvdel af vejen hvor der skal bygges, har behovet for vedligehold været meget begrænset, der har været meget lidt trafik.
Et nyt hus planlægges opført på den næstsidste parcel på vejen. Vi har fået oplyst at der vil blive en del tung trafik ifm. jordbundsundersøgelser, pilotering, rydning af træer og til selve byggeriet – et større hus i to etager.
Kan vi pålægge ejeren at udbedre evt. skader på vejen, forårsaget af den øgede trafik med tunge køretøjer? Det skal bemærkes, at da vi er en lille forening med et begrænset budget, har vi ikke midler til større vedligeholdelsesarbejder.

Er der eksempler på hvordan en evt. aftale udbedring af skader kan udformes?

Vi har overvejet en model, hvor grundejerforeningen inden byggeriet påbegyndes, bringer hele vejen op til den ønskede standard. Dokumenteret med fotos.
Efter end byggeri, forpligter ejeren af nybyggeriet at bringe vejen tilbage til niveau fra før byggeriet, udført for ejerens regning, og inden for en rimelig tidsfrist (3 måneder?).

Vi ser frem til jeres forslag og kommentarer.

FLs formand har svaret således:

Kære Bob Olorenshaw,

Det fremgår af foreningens vedtægter, at der fuld hjemmel til at træffe foranstaltninger, der sikrer vejen og pålægger skadevolder at udbedre skader, se klippet nedenfor

  1. I overensstemmelse med § 10 i den for området tinglyste deklaration har foreningen endvidere følgende formål:
    • Den skal ifølge deklarationens  § 2 sørge for veje, stier og fællesarealers vedligeholdelse og renholdelse, ligesom foreningen sørger for, at vejenes anlægsbredde og udførelsesmåde svarer til vejens brug.
    • Den varetager i øvrigt alle de forpligtelser og opgaver, som det er den pålagt i henhold til deklarationen, samt drager omsorg for medlemmernes fælles interesser med hensyn til kloakering, elforsyning m. m.
  2. Bestyrelsen udarbejder et ordensregulativ.

Hvilken metode hertil I finder bedst, kan afgøres af bestyrelsen.
FLs standardvedtægter for grundejerforeninger indeholder tillige en ordensforskrift, der har følgende beskrivelse af, hvorledes processen kan styres:
”Ved bygge- og anlægsopgaver og andre opgaver, der forudsætter transport med tunge køretøjer (køretøjer over 26 tons og med en længde over 12 meter) på medlemmernes grunde skal medlemmerne overholde følgende bestemmelser: Før igangsættelse af et arbejde skal medlemmet kontakte grundejerforeningen. Før arbejdets begyndelse gennemgås arbejdets karakter og adgangsvejene besigtiges af en repræsentant udpeget af grundejerforeningen og en repræsentant udpeget af medlemmet med henblik på at vurdere risici for skader og dokumentere adgangsvejenes beskaffenhed inden byggeriets igangsættelse. Der træffes aftale om i hvilket omfang, der skal udlægges køreplader, samt hvilke andre foranstaltninger, der skal træffes for at sikre, at byggeriet ikke skader grundejerforeningens værdier. Der udfærdiges et referat heraf. Efter byggeriets klarmelding gennemgås arbejdet og adgangsvejene af en repræsentant udpeget af grundejerforeningen og en repræsentant udpeget af medlemmet, og der udfærdiges en opgørelse over eventuelle skader og nødvendige udbedringer. Alle omkostninger i forbindelse med efterlevelse af denne bestemmelse afholdes af det medlem, der er ejer af den grund, hvor på arbejdet udføres.”

Mine bemærkninger:

En vej af denne type er meget sårbar overfor tunge køretøjer. En almindelig lastbil (f.eks. en skraldebil) anretter lige så meget skade på en vej som 10.000 personbiler. For nogle moderne entreprenørmaskiner og meget store lastbiler er tallet snarere 15.000 eller 20.000 personbiler. Vejen beskyttes bedst ved udlæg af køreplader, og der sikkert også noget rabat, der skal beskyttes. Ulempen ved køreplader er, at de larmer. Men lægges de rigtigt og køres der langsomt og forsigtigt, så reduceres larmen. Tilrettelægges byggeriet rigtigt, så der kun er tunge køretøjer i startfasen, og mindre køretøjer i slutfasen, kan bygherrens omkostninger til køreplader reduceres.
Det er helt afgørende, at der findes dokumentation og en klar aftale med bygherren om at denne bærer alle omkostninger til istandsættelse inden igangsættelse. Bygherren kan så indsætte aftalen i sin aftale med entreprenøren.

Det er overraskende med et sommerhus i to etager. Bygningsreglementet fastlægger sommerhuse til en etage.