Forsikringer til medlemsforeninger

Forsikringer

Fritidshusejernes Landsforening har indgået nogle attraktive aftaler om forsikringer for medlemsforeningerne. En typisk medlemsforening i FL kan årligt forsikre sig mod alle risici for under 100 kroner pr. medlem.

Denne forening med 46 medlemmer har valgt at forsikre sig mod alle risici.
Medlemmerne betaler årligt ca. 100 kr. pr. medlem for Fritidshusejernes Landsforenings fire forsikringspakker og 50 kr. pr. medlem i kontingent til Fritidshusejernes Landsforening.
Foreningen udsætter hvert år en badebro og en bådebro. Foreningen har opstillet diverse legeredskaber og et skur med bådspil på strandgrunden. Foreningen betaler et medlem for vedligehold af strandgrund og andre fællesarealer. Foreningen har ansvar for vedligehold af 1000 meter privat fællesvej, ejer forskellige redskaber og er ved at opsætte en hjertestarter.

Hvorfor skal foreninger tegne forsikringer
Flertallet af os tegner vores personlige forsikringer mod skader, som aldrig eller sjældent opstår. De færreste kunne drømme om ikke at tegne forsikring på huset, ikke at have en ulykkesforsikring, ikke at have en ansvarsforsikring eller en kaskoforsikring på bilen

I en forening er skader lige så sjældne som for privatpersoner. Men hvis skaden sker, så gælder følgende:

  • Private forsikringer dækker ikke, hvis skaden sker i foreningens regi.
  • En forening er en selvstændig juridisk person – ligesom en virksomhed – og skal derfor tegne sine egne forsikringer.

Hvis en skade opstår, og foreningen tillægges ansvaret, så går det i første omgang udover foreningens formue. Hvis den ikke rækker, så kan kravet blive ført videre til de personer, der juridisk tegner foreningen (bestyrelsen), og dernæst alle foreningens medlemmer.

Alle frivillige foreninger bør tegne de nødvendige forsikringer. Ingen ansvarlig bestyrelse i en frivillig forening bør udsætte foreningens medlemmer for den risiko, de løber, hvis foreningen ikke tegner de nødvendige forsikringer.

Vejledning og regler
Du kan læse nogle guides om foreningers behov for forsikringer hos:

Hvad er risikoen
Mange bestyrelsesmedlemmer i frivillige foreninger vil umiddelbart sige, at der ikke er nogen risiko – og der er jo ikke sket noget i mange år. Dertil er kun at sige, at der er en risiko, og det er den samme risiko, som de samme bestyrelsesmedlemmer (og alle foreningens medlemmer) forsikrer sig i mod med deres private husstands- og bilforsikringer, hvor der heller ikke er sket noget i mange år.

I foreninger kan risikoen være større. En skade kan indebære en erstatning af et omfang, der har betydelige økonomiske konsekvenser for foreningens bestyrelse og medlemmer. Netop foreninger med medlemmer, der ejer fast ejendom, kan i tilfælde af skade imødese krav, fordi der er mulighed at rejse kravet overfor den enkelte ejer, der råder over værdi i ejendommen.
Derfor bør foreningen forsikre sig.

Forsikringer for FLs medlemsforeninger
Fritidshusejernes Landsforening har lavet en aftale med Alm. Brand, som giver landsforeningens medlemsforeninger mulighed for at tegne forsikringer til en betydeligt lavere pris, end hvis medlemsforeningerne selvstændigt skulle indgå aftaler om forsikringer.

Forsikringstilbuddet er samlet i fire pakker, så medlemsforeningerne kan bygge deres forsikringsdækning op efter medlemsforeningens behov.
Pakkerne er sammensat på grundlag af de vurderinger, som Fritidshusejernes Landsforening og landsforeningens rådgivere har fundet, bedst opfylder medlemsforeningernes behov.

Forsikringspræmierne opkræves af Fritidshusejernes Landsforening, der varetager kontakten til forsikringsselskabet.

Forsikringspakke 1
Er den forsikring, som ingen forening bør være foruden

Den består af hus- og grundejeransvarsforsikring (også kaldet erhvervsansvarsforsikring), bestyrelsesansvarsforsikring, underslæbsforsikring og foreningsretshjælp.

Hus- og grundejeransvarsforsikringen (erhvervsansvarsforsikringen) dækker i tilfælde af, at et barn bliver forbrændt efter et Skt. Hans bål, der ikke er slukket, at en person kommer til skade i foreningens område – fald fra en badebro, et brækket ben på en trappe til stranden eller et styrt fra en gynge på fællesarealet.

Dertil kommer, at uanset kravet er berettiget eller ej påtager Alm. Brand det juridiske arbejde omkring kravet.

Bestyrelsesansvarsforsikringen dækker i tilfælde af, at der bliver rejst et økonomisk krav mod foreningens bestyrelse.

Underslæbsforsikringen dækker i tilfælde af, at kassereren løber med kassen.

Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger i tilfælde af retssager mod foreningen.

Denne forsikringspakke koster 1005,- kr. pr. år (2022)

Forsikringspakke 2
Er den forsikring, som alle foreninger, der har medlemmer eller andre frivillige, der udfører arbejde for foreningen, skal tegne.

Den består af arbejdsskadeforsikring og kollektiv ulykkesforsikring. Denne forsikringspakke bør tegnes af alle foreninger, som har medlemmer, der udfører arbejde for foreningen, og/eller som har ordninger med andre om at udføre opgaver for foreningen.
Aftaler med virksomheder omfattes ikke heraf, idet sådanne virksomheder skal have deres egen arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsskadeforsikring dækker i tilfælde af, at et medlem eller en person udenfor foreningen udfører frivilligt (såvel lønnet som ulønnet) arbejde for foreningen – græsklipning på et fællesareal eller vedligehold af genstande, der tilhører foreningen – bliver skadet.
Arbejdsskadeforsikringen er lovpligtig. Opstår der en skade, som udløser erstatning, skal ikke blot erstatningen betales af foreningen. Foreningen idømmes som juridisk person tillige en bøde for manglende forsikring.

Kollektiv ulykkesforsikring dækker foreningens medlemmer i forbindelse med sociale arrangementer og foreningsarbejde som eksempelvis indtagning af badebro med en skade til følge.

Denne forsikringspakke koster 2700,- kr. pr. år (2022) + afgift 3,00 kr.

Forsikringspakke 3
Er den forsikring, som alle foreninger, der har værdier, skal tegne

Den består af en samlet forsikring, der omfatter løsøre, indbrud, brand og hærværk. Denne forsikringspakke bør tegnes af alle foreninger, der har værdier, der ønskes forsikret.

Forsikringen dækker i tilfælde af brand i skure op til 12 kvm på foreningens fællesareal.
Forsikringen dækker i tilfælde af synligt tegn på indbrud og tyveri af foreningens redskaber, samt hærværk i forbindelse hermed.
Forsikringen dækker en af foreningen opsat hjertestarter i tilfælde af tyveri, hærværk og brand.

Denne forsikringspakke koster 1509,- kr. pr. år (2022)

Forsikringspakke 4
Er den forsikring, som en forening, der vil forsikre sig mod indbrud i netbank, skal tegne

Den består af forsikring mod indbrud på medlemsforeningens bankkonti. De garantier, som pengeinstitutterne giver privatpersoner i tilfælde af indbrud på en bankkonto, gælder ikke for foreninger.

Netbank-forsikringen tegnes individuelt af den enkelte forening via et link til forsikringsselskabet Chubb. Betaling for denne forsikring opkræves direkte af Chubb ved fremsendelse af opkrævning til foreningen.

Netbank-forsikringen kan kun tegnes sammen med mindst en af de øvrige forsikringspakker. Link til tegning af denne forsikring opgives af FL’s kasserer.

Denne forsikringspakke koster ca. 500,00 kr. pr. år

Forsikringspriser pr. år

Forsikringspræmierne i 2022 for de fire pakker ser således ud:

  • Pakke 1:                        1.005,00
  • Pakke 2:                       2.700,00
  • Pakke 3:                        1.500,00
  • Pakke 4:                     ca. 500,00

Reduktionsordning
Dertil kommer en reduktionsordning, der er udformet således:

  • Ved tegning af forsikring i bestående af pakkerne 1 og 2 gives 10 pct. reduktion på den samlede pris.
  • Ved tegning af forsikring bestående af pakkerne 1, 2 og 3 gives 15 pct. reduktion på den samlede pris.
  • Forsikringspakke 4 indgår ikke i reduktionsordningen.

Vilkår
Forsikringsaftalerne indgås for et år ad gangen og fortsætter uændret efterfølgende år, såfremt der ikke gives meddelelse om opsigelse.

Opsigelse af en forsikringsaftale skal ske senest den 31. december.

Ved udmeldelse eller manglende kontingent betaling til Fritidshusejernes Landsforening bortfalder alle forsikringsaftaler ved forsikringernes hovedforfald ultimo februar måned.

Ved aftaler, der indgås i løbet af året, fastsættes betalingen fra den førstkommende første i en måned og indtil hovedforfald ultimo februar måned. Herefter overgås til årlig betaling.
Der kan ikke i årets løb indgås aftaler om yderligere forsikringspakker udover de indgåede. Ønskes der i årets løb aftale om yderligere forsikringspakker må de tegnes for hele året. (Skader sket forud for tegning, er ikke dækket).
Betalingsreduktionen gælder kun for aftaler, der er indgået samlet for et helt år.
Fritidshusejernes Landsforening opkræver årligt 100 kr. som håndterings honorar for hver medlemforenings samlede forsikringsengagement.
Ved ændringer i en medlemforenings forsikringsengagement i løbet af året opkræves et engangsbeløb på 100 kr. af Fritidshusejernes Landsforening

Forsikringssummer og selvrisiko
Forsikringssummer og selvrisiko for de enkelte forsikringer kan ses ved at downloade filen “Forsikringsoversigt Summer” nederst på denne side.

Hvorfor er forsikringstilbuddet samlet i pakker
Forsikringstilbuddet er samlet i pakker med henblik på at samle forsikringer af samme type, således at administrationsomkostningerne kan reduceres og prisreduktion opnås.

Det indebærer, at en typisk medlemsforening i FL med 40 – 50 medlemmer kan forsikre sig mod alle risici for omkring 100 kroner årligt pr. medlem. Og er forsikringsbehovet mindre, kan medlemsforeningens forsikringer tegnes til priser mellem 20 og 60 kroner årligt pr. medlem.
Forsikringsbetalingen er uafhængig af medlemsforeningens medlemstal.

Hvorfor opkræver Fritidshusejernes Landsforening et honorar
Forsikringsaftalerne og den lave pris er baseret på, at Fritidshusejernes Landsforening (FL) varetager en del af administrationen ved forsikringerne. Håndteringshonoraret bidrager til dækning af de omkostninger, som FL har ved forsikringsordningen for de medlemsforeninger, der tegner forsikring. Medlemsforeninger, der ikke tegner forsikring eller vælger andre løsninger, betaler ikke håndteringshonorar.

Opsigelse af forsikringer i andet selskab
Medlemsforeninger, der i dag har deres forsikringsløsning i et andet selskab, og ønsker at benytte Fritidshusejernes Landsforenings forsikringspakker, skal huske at skriftlig opsige deres nuværende forsikringer.

Der er normalt en måneds opsigelse for forsikringer i Danmark med få undtagelser, som har 3 måneders opsigelse, dette fremgår af policen (betingelserne).

Medlemsforeninger, der opsiger en forsikringsaftale bør sikre sig, at opsigelsen bekræftes af forsikringsselskabet, og hvis betalingen sker via betalingsservice, skal denne ordning ligeledes afmeldes.

For medlemsforeninger omfattet af landsforeningens tidligere forsikringsaftale med Codan udløber disse forsikringer automatisk ved forsikringens hovedforfaldsdato.

Tegning af forsikringer
Tegning af Fritidshusejernes Landsforenings forsikringer sker ved at udfylde et tilmeldingsskema, der kan hentes herunder, og indsende skemaet til landsforeningens sekretariat.

Yderlige oplysninger
Skriv til Fritidshusejernes Landsforenings sekretariat på sekretariat@mitfritidshus.dk, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

FL’s forsikringsbegæring – forsikringsoversigt kan hentes her:

FLs forsikringsbetingelser kan hentes her: