Forretningsorden for FLs bestyrelse

Forretningsorden for Fritidshusejernes Landsforenings bestyrelse

A. Vilkår

 1. Arbejdet i bestyrelsen er ulønnet.
 2. Landsforeningens sagsbehandling varetages af bestyrelsens medlemmer og andre aktive i landsforeningen.
 3. Landsforeningen afholder udgifter til kontorhold, rejser, diæter, overnatning m.v. for bestyrelsesmedlemmer og andre aktive

B. Bestyrelsens konstituering

 1. Bestyrelsen konstituerer sig med poster (f.eks. næstformand sekretær og udvalgsformænd)), som bestyrelsen finder relevante, udpeger diverse repræsentanter i de organer, hvor FL er repræsenteret, samt nedsætter udvalg.
 2. Bestyrelsen foretager delegation af dispositionsret på konkrete områder til bestyrelsens enkelte medlemmer og udvalg – og beskriver opgaverne.
 3. Bestyrelsen vedligeholder en kalender med bestyrelsesmøder og andre aktiviteter frem til næste generalforsamling.
 4. Bestyrelsen vedligeholder en plan for løbende information til landsforeningens medlemsforeninger.
 5. Bestyrelsen kan løbende foretage ændringer i beslutninger truffet i henhold til ovenstående.
 6. Bestyrelsen justerer løbende forretningsordenen, så forretningsordenen til enhver tid giver en korrekt beskrivelse af landsforeningens procedurer.
 7. Forretningsordenen bekendtgøres for medlemsforeningerne.

C. Bestyrelsens arbejdsform

 1. Bestyrelsesmøder indkaldes i.h.t. vedtægternes paragraf 5.
 2. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden (i tilfælde af formandens forfald af et andet bestyrelsesmedlem).
 3. I bestyrelsesmøder deltager valgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (samt revisor, såfremt denne føler behov herfor – eller indkaldes efter ønske fra et bestyrelsesmedlem), samt andre som bestyrelsen indbyder.
 4. Bestyrelsens medlemmer sætter sager på dagsordenen ved at fremsende skriftlige indstillinger til formanden, der aftaler med bestyrelsesmedlemmerne, hvornår sagerne skal behandles.
 5. Bestyrelsesmedlemmerne kan forud for et indkaldt bestyrelsesmøde drøfte stillingtagen til en beslutning via telefon, e-mail, et telefonmøde eller lignende, således at alle bestyrelsesmedlemmers synspunkter kan indgå i behandlingen på bestyrelsesmødet.
 6. I konkrete sager, der kræver beslutning mellem bestyrelsesmøder, kan formanden (eller en anden, som formanden eller bestyrelsen har delegeret opgaven til), iværksætte drøftelse mellem bestyrelsesmedlemmerne via telefon, e-mail, et telefonmøde eller lignende, således at alle bestyrelsesmedlemmers synspunkter kan indgå i beslutningen i den konkrete sag.
 7. Alle for bestyrelsen relevante dokumenter tilgår alle, der er mulige deltagere i bestyrelsens møder.
 8. Landsforeningens arbejde baseres på en funktionsstruktur, der følger landsforeningens udvalg (se punkt H). Der er pt. følgende funktioner (udvalg) i landsforeningen:
   • Medlem
   • Kommunikation
   • Forsikring
   • Politik
   • Plan
   • Natur og infrastruktur
   • Formand
   • Kasserer
   • Sekretariat

  Opgaverne for funktionerne a – g er beskrevet under punkt H.
  Opgaverne for funktionen Kasserer er beskrevet under punkt N.
  Opgaven for funktionen Sekretariat er beskrevet under punkt O.

 9. Det uddelegeres til de enkelte funktioner (udvalg) at varetage de opgaver, der falder under udvalgets kommissorium (se punkt H). Sagsbehandling foregår i udvalg og funktioner. Sager, som udvalg og funktioner ønsker drøftet i bestyrelsen, fremsendes som indstilling til beslutning i bestyrelsen.
 10. På et møde forud for den årlige generalforsamling drøfter bestyrelsen de emner, som udvalgene i årets løb har behandlet, som bestyrelsen i årets løb har drøftet og de synspunkter, som er modtaget fra landsforeningens medlemsforeninger, med henblik på at formulere disse til mulige forslag, som generalforsamlingen skal tage stilling til, således at forslagene kan udsendes til medlemsforeningerne rettidigt før generalforsamlingen.
 11. På samme møde drøfter bestyrelsen et forslag fra formanden til bestyrelsens beretning på generalforsamlingen med henblik på at formulere bestyrelsens beretning til generalforsamlingen. Udvalg og funktioner fremsender forud deres bidrag til beretningen.

D. Bestyrelsesmøder – standard dagsorden

 1. Godkendelse af dagsordenen.
 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
 3. Gennemgang af regnskab og økonomiske dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde – og godkendelse heraf.
 4. Orientering siden sidste møde fra formand og sekretariat.
 5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.
 6. Aktuelle sager, herunder behandling af indstillinger fra udvalgene, sekretariatet, formanden, kassereren og de enkelte bestyrelsesmedlemmer. (indstillinger udsendes så vidt muligt sammen med dagsorden).
 7. Gennemgang af landsforeningens to-do liste
 8. Generel drøftelse af sager af betydning for landsforeningen.
 9. Emner og sager, som medlemsforeningerne skal informeres om.
 10. Eventuelt.

E. Bestyrelsesmøder – referat

 1. Referat af bestyrelsens møder udarbejdes af et medlem af bestyrelsen, der fremsender referatet til formanden.
 2. Referatet udformes som et beslutningsreferat, dvs. det er bestyrelsens beslutninger, der refereres. De enkelte bestyrelsesmedlemmers synspunkter og udtalelser refereres ved divergenser i forhold til beslutningen.
 3. Bestyrelsesmedlemmerne understøtter dette ved at skrive udførlige skriftlige indstillinger af de forslag, der tages op til behandling i bestyrelsen. Indstillingerne udsendes til bestyrelsen forud for mødet. Vedtagne indstillinger gengives i referatet.
 4. I alle dokumenter skrives navne på personer og korporationer fuldt ud.
 5. Personnavne kan forkortes til bogstavforkortelser, såfremt der i indledningen til et dokument findes en oversigt over fuldt navn og forkortelser.
 6. Når formanden har gennemset referatet, udsendes det til bestyrelsens medlemmer, der skal have referatet i hænde senest 14 dage efter bestyrelsesmødet. Referenten foranlediger udsendelsen.
 7. På efterfølgende bestyrelsesmøde sker en godkendelse af referatet. Ændringer til et tidligere mødes referat noteres i referatet fra efterfølgende møde.
 8. Bestyrelsen tilstræber enighed i sine beslutninger. I tilfælde af afstemninger redegøres der for disse i referatet af bestyrelsesmødet. Alle bestyrelsesmedlemmer kan begære, at deres synspunkt i en konkret sag tilføres referatet.

F. Landsforeningens arkiv

 1. Al korrespondance, alle dokumenter, alle høringsdokumenter og –svar, alle aftaler og alt andet materiale som indgår i foreningens arbejde samles i foreningens arkiv. Elektroniske dokumenter, e-mails m.v., der tilgår og/eller afsendes fra foreningen, tilgår arkivet. Mundtlige aftaler, drøftelser m.v. nedskrives (evt. i resumeform) og indgår i arkivet.
 2. Bestyrelsens beretning, årsregnskab, revisorpåtegning, årsbudgetter, årlig medlemsliste, referat og beslutninger fra generalforsamlingen indgår i arkivet.
 3. Der udarbejdes en instruks for arkivet. I instruksen beskrives dataflow, datastruktur, navngivning af filer, opbevaring og back-up. Instruksen vedlægges forretningsordenen som bilag.

G. Landsforeningens kommunikation

 1. Fritidshusejernes Landsforening står for følgende udgivelser. Nyhedsbrevet Mit Fritidshus, som sendes elektronisk til bestyrelsesmedlemmer og andre interesserede i medlemsforeningerne otte gange årligt, samt websitet: www.mitfritidshus.dk.
 2. Bestyrelsens kalender over møder og andre aktiviteter offentliggøres på landsforeningens website.
 3. Landsforeningen benytter standardiserede skabeloner med brevhoved i toppen og med og uden adresse på sekretariatet i bunden til Word og Power Point, samt standardiserede regler for udformning af breve og præsentationer. Skabeloner og standard for udformning af breve m.v. kan rekvireres hos sekretariatet.
 4. Ved al kommunikation fra landsforeningen skal disse standarder anvendes.
 5. Som hovedregel sendes via e-mail og filformatet pdf benyttes ved såvel fremsendelse af vedhæftede filer til e-mail som post.
 6. Arbejdsdokumenter fremsendes i de formater, der kendes fra Microsoft Office
 7. Fritidshusejernes Landsforening råder over flere domænenavne. Standard-domænenavnet er www.mitfritidshus.dk, som altid bør angives.

H. Udvalg og repræsentation

Bestyrelsen har nedsat en række udvalg og delegeret opgaver i forbindelse hermed.
Bestyrelsen har besluttet, at repræsentanter for medlemsforeningerne kan inviteres til at deltage i udvalgenes arbejde. Der udpeges en formand for hvert udvalg (angivet med understregning i nedenstående oversigt). Udvalgsformænd, der ikke er bestyrelsesmedlemmer, indbydes til bestyrelsens møder.
Hvert udvalg yder et bidrag til bestyrelsens beretning om årets arbejde i udvalget.
Hvert udvalg rapporterer skriftligt (0 – ½ A4-side) til hvert bestyrelsesmøde om aktiviteter i udvalget.

Udvalg for FL-relationer

 1. Medlem (promovering, markedsføring, hvervning, fastholdelse, konfliktløsning internt i medlemsforeninger og arrangementer for medlemsforeninger)
 2. Kommunikation (website, nyhedsbrev, presse og it).
  Pressekontakt varetages af formanden.
 3. Forsikring (indgåelse af aftaler, kontakt til selskaber og forsikringsmægler).
  Daglig administration af forsikringsforhold sker hos kasserer/sekretariat.
 4. Politik (holdninger, politikker og udviklingsplaner, samt vedtægter og og forretningsorden).
  Udvalg myndighedsrelationer
 5. Plan (planlov, lokalplaner, deklarationer og fredning)
 6. Natur og infrastruktur (kystbeskyttelse, diger, vandløb, (bade)broer, naturbeskyttelse veje, renovation, kloak, post, tele, tv og internet)

I. Kontaktdata

 1. Alle der arbejder aktivt i landsforeningens bestyrelse og udvalg opføres med deres kontaktdata (mail og telefon) på landsforeningens web-site (såfremt dette ikke ønskes, sendes meddelelse herom til sekretariatet).

J. Sagsbehandling internt (i bestyrelse og udvalg)

 1. Sager, som modtages i Fritidshusejernes Landsforenings sekretariat, videresendes til formanden i det relevante udvalg og kopieres til relevant offentlig mappe (se: punkt M). I tvivlstilfælde afgør formanden, hvilket udvalg der er relevant.
 2. I forbindelse med høringer sendes sagens dokumenter så vidt muligt til medlemsforeningerne i den kommune/region høringen vedrører med anmodning om medlemsforeningernes synspunkter i sagen. Der sker ved udvalgsformandens foranledning.
 3. Formanden for udvalget afgør (evt. i samråd med formanden), hvad der skal ske i en sag.
 4. Landsforeningens (eventuelle) høringssvar/beslutning i sagen udarbejdes af udvalget, som kommunikerer direkte med den relevante myndighed eller instans.
 5. Såfremt udvalget finder, at sagen skal behandles i landsforeningens bestyrelse, udarbejder udvalget en indstilling til bestyrelsen herom. Kan bestyrelsen ikke nå at behandle sagen inden udløbet af en tidsfrist, drøfter udvalgets formand med formanden, hvorledes sagsbehandlingen skal ske.
 6. Såfremt udvalget vurderer, at sagen har principiel betydning for hele området for sommerhuse og fritidshuse, forelægges sagen hurtigst muligt for formanden, der (så vidt muligt efter dialog med bestyrelsen) træffer beslutning om sagens behandling.
 7. Der kan indhentes juridisk eller anden sagkyndig ekstern bistand til sagsbehandlingen. Det sker efter aftale med og godkendelse af formanden.
 8. Sager, som forelægges landsforeningens bestyrelse, behandles forud i landsforeningens udvalg eller tilsvarende organ (evt. af det enkelte bestyrelsesmedlem) og forelægges skriftligt for bestyrelsen som en indstilling til beslutning (indstillingen består af en redegørelse for sagen og et forslag til beslutning).
 9. Landsforeningen bliver bedt om udtalelser i mange sager. Det er ikke alle sager, der skal behandles af landsforeningen, f.eks. er en tilladelse til reparation af et havneanlæg i en erhvervshavn af marginal interesse for landsforeningen. Omvendt kan der være sager, hvor landsforeningen ikke høres, men hvor landsforeningen selv skal tage initiativ til at fremføre fritidshusejernes interesser.
  I den daglige sagsbehandling er det formændene for udvalgene, der træffer afgørelse herom.
 10. Landsforeningens synspunkter i sagsbehandlingen tager udgangspunkt i landsforeningens holdninger, som er vedtaget på generalforsamlingen og som mellem generalforsamlingerne administreres af bestyrelsen.
 11. Landsforeningens høringssvar/beslutninger lægges på landsforeningens website.
 12. Udvalgene udpeger sager, der kan have interesse for FLs medlemsforeninger, og udarbejder indlæg til nyhedsbrevet og websitet herom.
 13. Sager, hvor bestyrelsen træffer beslutning, følger samme procedure, som for sager, der afgøres i udvalgene.

K. Sagsbehandling eksternt (advokater og konfliktmæglere)

 1. Landsforeningen har indgået aftale med tre advokater (Sjælland, Fyn og Jylland) samt Center for Konfliktløsning om bidrag til retshjælp og konfliktløsning.
 2. Medlemsforeninger retter selv henvendelse om retshjælp og konfliktløsning til de pågældende advokater og konfliktmæglere, og betaler selv omkostningerne ved bistand udover grundlæggende retshjælp. (Se også aftale mellem Fritidshusejernes Landsforening og tilknyttede advokater og Center for Konfliktløsning.
 3. Landsforeningen kan henvise medlemsforeningerne til at få løst spørgsmål ved disse advokater og konfliktmæglere.
 4. Sager, som løses af de til landsforeningen tilknyttede advokater og konfliktmæglere, offentliggøres i nyhedsbrev og på website, såfremt de har almen interesse, eventuelt i anonymiseret form.
 5. De pågældende advokater og konfliktmæglere giver meddelelse til FL, såfremt de behandler sager, der har almen og/eller principiel interesse.
 6. Før ordinær generalforsamling sender advokater og konfliktmæglere en oversigt over antallet af behandlede sager i årets løb til landsforeningens sekretariat til brug for bestyrelsens beretning

L. Sagsbehandling for medlemsforeninger

 1. Som hovedregel varetager de enkelte medlemsforeninger selv deres forhold til lokale myndigheder, f.eks. i lokalplanspørgsmål, i sager om veje og kloak m.v. Landsforeningen yder bistand og vejledning om gældende regler og muligheder for at indhente oplysninger til brug i sagerne.
 2. I de tilfælde, hvor en medlemsforening beder landsforeningen indtræde som repræsentant for medlemsforeningen i en sag, skal bestyrelsen godkende efter forudgående behandling i relevant udvalg, at landsforeningen indtræder som repræsentant.
 3. I sådanne tilfælde udpeger bestyrelsen et medlem af bestyrelsen, som ansvarlig i den konkrete sag. Den ansvarlige rapporterer løbende til bestyrelsen om sagens forløb.
 4. Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, udvalgsformænd eller aktive i et udvalg kan ikke deltage i sagsbehandlingen af en sag, der vedrører vedkommendes medlemsforening.
 5. Der aftales vilkår for landsforeningens sagsbehandling for en medlemsforening, herunder hvem der udtaler sig i sagen, hvorledes sagsbehandlingen skal forløbe, og hvornår sagen senest skal afsluttes. Vilkårene tiltrædes af medlemsforeningens formand og kasserer, samt landsforeningen.
 6. I en række tilfælde kommer der direkte henvendelser fra medlemsforeninger til formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer. I mange tilfælde drejer det sig om sager, der kan løses enkelt via et godt råd og en kyndig vejledning. Sådanne sager skal løses på dette niveau, idet råd og vejledning altid gives under den forudsætning, at Fritidshusejernes Landsforening ikke yder formel rådgivningsvirksomhed og ikke ifalder ansvar for de svar, som gives på medlemsforeningernes henvendelser. Medlemsforeninger gøres i hvert enkelt konkret tilfælde bekendt med denne forudsætning.
 7. Konkrete sager fra medlemsforeninger, der har relevans for andre medlemsforeninger offentliggøres i nyhedsbrevet og på web-sitet. Bestyrelsen kan beslutte at anonymisere sådan omtale.

M. IT-struktur

 1. Landsforeningen benytter Office 365, som indeholder en Hosted Exchange løsning, hvor alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og øvrige personer involveret i landsforeningens arbejde tildeles en mailadresse (postkasse) på domænet: mitfritidshus.dk.
  Brugerne får med denne løsning adgang til de almindelige Microsoft Office værktøjer i nyeste version, herunder Outlook til håndtering af mail, kalender og kontaktpersoner.
 2. Der oprettes følgende postkasser (offentlige mapper/public folders):
  • sekretariat@mitfritidshus.dk
  • kasserer@mitfritidshus.dk
  • formand@mitfritidshus.dk.
   Formand og kasserer har læse- og skriveadgang til sekretariat@mitfritidshus.dk.
   Formand og kasserer har gensidig læseadgang til hinandens postkasser.
 3. Der oprettes følgende fælles postkasser (offentlige mapper/public folders)
  • medlem@mitfritidshus.dk
  • kommunikation@mitfritidshus.dk
  • forsikring@mitfritidshus.dk
  • politik@mitfritidshus.dk
  • plan@mitfritids.dk
  • natur@mitfritidshus.dk
  • infrastruktur@mitfritidshus.dk.
   Alle bestyrelsens medlemmer, suppleanter og udvalgsformænd har læseadgang til disse postkasser, samt postkassen sekretariat@mitfritidshus.dk. Udvalgsmedlemmer har læse- og skriveadgang til det enkelte udvalgs postkasse.
 4. Der kan oprettes undermapper i de enkelte postkasser. Sekretariat og udvalgsformænd har ansvar for dette.
 5. Al mailkorrespondance til og fra landsforeningen sker via ovenstående postkasserBesvarelse af henvendelser fra myndigheder, medlemsforeninger og andre i konkrete sager sendes fra det relevante udvalgs, formands, kasserers, sekretariats postkasse, idet landsforeningens brev-skabelon med adresse altid anvendes. Besvarelse af generelle henvendelser sendes fra sekretariatets eller formandens postkasse.
 6. Der må ikke afsendes foreningsrelevante mails fra private mailadresser. Såfremt dette af tekniske årsager i enkeltstående tilfælde skulle være nødvendigt, skal det meddeles i mailen, at den sendes fra en privat mailadresse, og at den korrekte adressat er en adresse på landsforeningens domæne www.fritidshus.dk.
 7. Mailkorrespondance og vedhæftede filer, der befinder sig på Hosted Exchange løsningen, bibeholdes som hovedregel på serveren i seks år. Korrespondance ældre end seks år slettes som hovedregel.
 8. Foreningens dokumenter opbevares blivende på Microsoft OneDrive, som alle bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og øvrige personer involveret i landsforeningens arbejde gives læseadgang til. OneDrive opdateres af sekretariatet og udvalgsformændene, som løbende tager stilling til hvilke dokumenter, der skal opbevares blivende. Sekretariatet vedligeholder den overordnede struktur på OneDrive. Udvalgsformændene vedligeholder den underordnede struktur. (strukturen er beskrevet i arkivinstruksen).
 9. Sekretariatet har ansvar for oprettelse af brugere og tildeling af rettigheder. I forbindelse med enhver ændring tilsendes formand og revisor en oversigt over samtlige brugere, brugernes brugernavne og adgangskoder.
 10. Til håndtering af landsforeningens dokumenter og e-mails må bestyrelsesmedlemmer og andre med adgang til Hosted Exchange løsningen og OneDrive kun benytte udstyr, der er virusbeskyttet med et af landsforeningen valgt virusbeskyttelsesprogram.
 11. Programmel betales af landsforeningen i den tid, brugeren virker for landsforeningen.
 12. Landsforeningen søger om status som nonprofitorganisation i Microsofts program herfor, således at licenser kan opnås med rabat.

N. Kasserer og regnskabsførelse

 1. Kassereren fører kassekladde og regnskab over alle transaktioner på foreningens konti.
 2. Kassereren har prokura til alle transaktioner på foreningens driftskonto.
 3. Udbetalinger fra foreningens driftskonto, der overstiger det budgetterede på seneste generalforsamlings vedtagne budget, skal kontrasigneres af formanden.
 4. Kassereren og formanden i forening har fælles prokura for transaktioner vedr. foreningens øvrige konti.
 5. Kasserer og formand laver en aftale med landsforeningens pengeinstitut(ter), der sikrer, at varetagelse af foreningens interesser hensigtsmæssigt kan videreføres i tilfælde af kassererens/formandens forfald.
  Aftalen forelægges for og godkendes af bestyrelsen.
 6. Kassereren udarbejder årsregnskab, som forelægges bestyrelsen inden afholdelse af generalforsamling.
 7. Formand, kasserer og revisor aftaler i god tid før generalforsamlingen en tidsplan, der sikrer en hensigtsmæssig regnskabsafslutning. Tidsplanen skal sikre, at revision af regnskab er gennemført i tide, så revideret regnskab kan udsendes til generalforsamlingen.
 8. Inden afholdelse af generalforsamling, afholdes et bestyrelsesmøde med deltagelse af revisor.
 9. Revisor kan foretage uanmeldte kasseeftersyn.
 10. Alle transaktioner sker via landsforeningens konti i landsforeningens pengeinstitut(ter).
 11. Alle transaktioner skal angive formål og modtager.
 12. Alle ind- og udbetalinger skal ledsages af bilag.
 13. Bilag må ikke indeholde poster, der er landsforeningen uvedkommende.
 14. På hvert bestyrelsesmøde gennemgås landsforeningens regnskab – herunder ind- og udbetalinger siden sidste bestyrelsesmøde.
 15. Der redegøres særskilt for ind- og udbetalinger, der vedrører valgte personer i landsforeningen. (dog ikke kontingent-indbetalinger).
 16. Landsforeningens bogholderi og regnskaber beror hos kassereren.
 17. Bogholderiet skal altid indeholde regnskaber og bilag for de seneste seks år.Årsregnskaber, revisorpåtegninger, budgetter og en årlig medlemsliste skal indføres i foreningens arkiv, hvert år ved regnskabsårets afslutning.
 18. Kassereren laver en beskrivelse af funktionerne og træffer aftale med et bestyrelsesmedlem om at fungere som backup i tilfælde af kassererens forfald.

O. Sekretariat

 1. Landsforeningens sekretariat modtager post sendt på landsforeningens officielle adresse og fordeler posten til landsforeningens funktioner.
 2. Landsforeningens sekretariat modtager telefoniske henvendelser til landsforeningen og viderefører disse til landsforeningens funktioner.
 3. Sekretariatet vedligeholder landsforeningens arkiv.
 4. Sekretariat vedligeholder landsforeningens to-do liste. Udvalgene tilfører oplysninger til to-do listen.
 5. Sekretariatet har ansvar for oprettelse af brugere og tildeling af rettigheder i FLs IT-system.
  I forbindelse med enhver ændring tilsendes formand og revisor en oversigt over samtlige brugere, brugernes brugernavne og adgangskoder.
 6. Sekretariatet vedligeholder landsforeningens website.
 7. Sekretariatet laver en beskrivelse af funktionerne og træffer aftale med et bestyrelsesmedlem om at fungere som backup i tilfælde af sekretariatets forfald.

P. Refundering af omkostninger

 1. Der refunderes alene omkostninger, der har relation til de pågældendes udførelse af opgaver for Fritidshusejernes Landsforening, og som ikke dækkes på anden vis (f.eks. rejseomkostninger og diæter i styrelser, råd, nævn, bestyrelser m.v.).
 2. Refusion af transport sker i.h.t. bilag for benyttelse af offentligt transportmiddel og/eller taxa.
 3. Refusion for kørsel i egen bil sker efter statens højeste takst.
 4. Refusion for overnatning, forplejning m.v. sker i.h.t. bilag.
 5. Bestyrelsen tilstræber, at omkostninger holdes på et lavt niveau. Det sker ved så vidt muligt at vælge billigste transportform, benytte samkørsel til bestyrelsesmøder og andre møder, benytte billig overnatning og vælge forplejning på rimeligt niveau.
 6. Der udbetales et fast beløb til hvert bestyrelsesmedlem til dækning af udgifter til kontorhold. Beløbet er: kr. 1000,- pr. regnskabsår. Ekstraordinære udgifter til kontorhold aftales med formand eller kasserer og refunderes mod bilag.

Q. Honorering af bestyrelsesmedlemmer og andre i FL

 1. Bestyrelsen kan i.h.t. vedtægternes § 5 beslutte at honorere bestyrelsesmedlemmer for udførelse af opgaver.
 2. Vælger bestyrelsen at honorere et bestyrelsesmedlem sker det ved beslutning i bestyrelsen om at udbetale honorar for en konkret beskrevet opgave. Honoraret opgives til SKAT som B-indtægt. Modtageren kvitterer for modtagelsen.
 3. I tilfælde af at en person i landsforeningens medlemskreds modtager nogen form for betaling for udførelse af en opgave for foreningen, skal revisor i forbindelse med den årlige revision foretage en særskilt kontrol af, om godtgørelsen for den udførte opgave er rimelig sammenlignet med at få andre til at udføre opgaven. Denne kontrol indgår i revisors beretning til generalforsamlingen.

R. Landsforeningens egne forsikringer

 1. Landsforeningen tegner bestyrelsesansvarsforsikring, rådgiveransvarsforsikring, underslæbsforsikring samt it- og netbank forsikring.

S. Ændringer i / offentliggørelse af forretningsordenen

 1. Bestyrelsen kan til en hver tid beslutte ændringer i forretningsordenen. Ændringer bekendtgøres for medlemsforeningerne.
 2. Der kan ikke indføjes bestemmelser i forretningsordenen, som strider mod vedtægterne, udvider vedtægterne eller på anden måde sætter vedtægterne ud af kraft.
 3. Den til enhver tid gældende forretningsordenen for Fritidshusejernes Landsforening skal være tilgængelig på landsforeningens website.

Vedtaget af bestyrelsen på ordinært bestyrelsesmøde den 12. januar 2019.

Her kan du downloade FL’s forretningsorden.