Forsikringstilbud.

Ring eller send en mail og få et tilbud på vores forsikringer til
FLs sekretariat på mail sekretariat@mitfritidshus.dk eller tlf. +45 3013 7560.

Om FLs forsikringstilbud

Fritidshusejernes Landsforening har indgået nogle attraktive aftaler om forsikringer for medlemsforeningerne. En typisk medlemsforening i FL kan årligt forsikre sig mod alle risici for under 100 kroner pr. medlem.

Hvorfor skal foreninger tegne forsikringer

Flertallet af os tegner vores personlige forsikringer mod skader, som aldrig eller sjældent opstår. De færreste kunne drømme om ikke at tegne forsikring på huset, ikke at have en ulykkesforsikring, ikke at have en ansvarsforsikring eller en kaskoforsikring på bilen

I en forening er skader lige så sjældne som for privatpersoner. Men hvis skaden sker, så gælder følgende:

  • Private forsikringer dækker ikke, hvis skaden sker i foreningens regi.
  • En forening er en selvstændig juridisk person – ligesom en virksomhed – og skal derfor tegne sine egne forsikringer.

Hvis en skade opstår, og foreningen tillægges ansvaret, så går det i første omgang udover foreningens formue. Hvis den ikke rækker, så kan kravet blive ført videre til de personer, der juridisk tegner foreningen (bestyrelsen), og dernæst alle foreningens medlemmer.

Alle frivillige foreninger bør tegne de nødvendige forsikringer. Ingen ansvarlig bestyrelse i en frivillig forening bør udsætte foreningens medlemmer for den risiko, de løber, hvis foreningen ikke tegner de nødvendige forsikringer.

FLs forsikringstilbud er opdelt i 3 forsikringspakker.

Forsikringspakke 1:
Er den forsikring, som ingen forening bør være foruden.
Den består af hus- og grundejeransvarsforsikring (også kaldet erhvervsansvarsforsikring), bestyrelsesansvarsforsikring, underslæbsforsikring og foreningsretshjælp.

Forsikringspakke 2:
Er den forsikring, som alle foreninger, der har medlemmer eller andre frivillige, der udfører arbejde for foreningen, skal tegne.
Den består af arbejdsskadeforsikring og kollektiv ulykkesforsikring. Denne forsikringspakke bør tegnes af alle foreninger, som har medlemmer, der udfører arbejde for foreningen, og/eller som har ordninger med andre om at udføre opgaver for foreningen.

Forsikringspakke 3:
Den består af en samlet forsikring, der omfatter løsøre, indbrud, brand og hærværk. Denne forsikringspakke bør tegnes af alle foreninger, der har værdier, der ønskes forsikret.
Forsikringen dækker i tilfælde af brand i skure op til 12 kvm på foreningens fællesareal.

Du kan som medlem af FL læse mere om FL forsikringstilbud under “Kun for medlemmer”, efter at du er logget ind.

Ikke-medlemmer er velkomne til at kontakte FLs sekretariat på tlf. +45 3013 7560 eller pr. mail sekretariat@mitfritidshus.dk som kan oplyse mere om vilkår og priser.

Hjemmesideløsning til medlemsforeninger.

FL har udviklet en komplet kommunikationsløsning med hjemmeside, elektronisk arkiv og funktionsbestemt e-mail til medlemsforeningerne.

FL tilbyder efter behov kurser i vedligehold af hjemmesiden (dog hjemmesider oprettet i WordPress) og brugen af de tilhørende værktøjer, endvidere etableres der et netværkssamarbejde, hvor medlemsforeningernes web-ansvarlige via et elektronisk dialogforum kan udveksle erfaringer.

Der er etableret en demonstration af løsningen på fritidshusforeningen.dk, hvor du kan afprøve hjemmesidens funktioner og muligheder.

Du kan som medlem af FL læse mere om vores hjemmesideløsning under “Kun for medlemmer”, efter at du er logget ind.

Ikke-medlemmer er velkommen til at kontakte FLs sekretariat på tlf. +45 3013 7560 eller pr. mail sekretariat@mitfritidshus.dk

Kystbeskyttelse og oversvømmelse.

Kystbeskyttelse og oversvømmelse

Fritidshusejernes Landsforenings medlemsforeninger har en rolle i lokale spørgsmål om kystbeskyttelse, oversvømmelse og lignende forhold.
FL høres i mangfoldige spørgsmål og søger at indhente og videregive medlemsforeningernes synspunkter om de lokale konsekvenser.
FL har fået udarbejdet to vejledninger om juraen og løsningsmodeller.
Vejledningerne kan af FLs medlemsforeninger rekvireres via FLs sekretariat.

Du kan som medlem af FL læse mere om FLs anbefalinger vedr. kystbeskyttelse og oversvømmelse under “Kun for medlemmer”, efter at du er logget ind.

Ikke-medlemmer er velkommen til at kontakte FLs sekretariat på tlf. +45 3013 7560 eller pr. mail sekretariat@mitfritidshus.dk

Kurser og seminarer for medlemsforeninger.

FL orienterer sig løbende om hvilke problemstillinger der er blandt medlemmerne, og overvejer ud fra dette hvorledes FL kan bistå sine medlemmer.

Ud over rådgivning og direkte hjælp af forskellig slags, forsikringstilbud, konfliktløsning, advokatbistand og hjemmesideløsning så tilbyder FL også kurser, seminarer og temadage. Disse seminarer og kurser og temadage er alle tilpasset efter dagens og morgendagens udfordringer for medlemmerne.

FL har med succes afviklet et par seminarer i bestyrelsesarbejde og har derigennem fået megen positiv feed-back og god kontakt til de involverede medlemsforeninger, hvoraf flere har udtrykt ønske om drøftelse af andre relevante problemstillinger fælles for foreninger.

FL er medlemmernes organisation, og fra bestyrelsens side tilstræber vi at yde vore medlemmer den bedste service. I den forbindelse inviteres medlemmerne altid til at komme med deres ønsker, gerne konkretiseret med baggrund i eksempler fra ”den virkelige verden”. På den måde har vi i FLs bestyrelse et bestyrket grundlag for at danne et seminar, kursus eller en temadag i medlemmernes interesse.

Standarder for vedtægter og regler.

Fritidshusejernes Landsforening har efter anmodning fra mange medlemsforeninger udarbejdet standardtekster til regler for foreninger. Reglerne dækker de behov, der normalt vil være i en forening, men skal selvfølgelig tilpasses den enkelte medlemsforening, idet der sagtens kan være særlige lokale forhold, der skal tages højde for i reglerne.

Der findes ikke lovgivning eller andre regler for foreninger i Danmark. En forening kan i princippet fastsætte sine vedtægter og regler, som den vil. I praksis følger de fleste foreninger nogle ret ensartede normer for udformning af vedtægter og regler.
Det er også tilfældet for FLs standarder, som FLs advokat har haft til gennemsyn.

Du kan som medlem af FL læse mere om FLs forslag til standarder for vedtægter og regler under “Kun for medlemmer”, efter at du er logget ind.

Ikke-medlemmer er velkommen til at kontakte FLs sekretariat på tlf. +45 3013 7560 eller pr. mail sekretariat@mitfritidshus.dk