FLs vedtægter

Vedtægter for Fritidshusejernes Landsforening

§ 1. Foreningensnavn og hjemsted

Stk. 1.
Foreningens navn er Fritidshusejernes Landsforening (herefter kaldet ”FL”).

Stk. 2.
FL’s hjemsted og værneting er den adresse, der til enhver tid fremgår af Det centrale Virksomhedsregister. Foreningens CVR-nr. er 34404690. FL’s adresse og kontaktoplysninger, herunder e-mail adresse, skal til enhver tid fremgå af FL’s hjemmeside.

§ 2. FL’s formål

Stk. 1
FL har til formål at varetage medlemsforeningernes interesser over for offentligheden, myndigheder, kommuner, Folketing og andre relevante interessenter.

Stk. 2.
FL yder forhandlingsmæssig, juridisk, konfliktløsningsmæssig og tilsvarende bistand til medlemsforeningerne, samt tilbyder forskellige serviceydelser (bl.a. forsikringsordninger) til medlemsforeningerne. Generalforsamlingen fastsætter principperne herfor. FL’s bestyrelse afgør mellem generalforsamlingerne omfanget heraf og offentliggør det for medlemsforeningerne.

§ 3. Medlemskab af FL

Stk. 1.
Som medlemmer i FL kan optages foreninger for ejere af sommer- og fritidshuse, samt foreninger for sommer- og fritidshuse på fremmed (lejet) grund i Danmark (grundejerforeninger, lejerforeninger), samt lignende foreninger (fx dige-laug, sluselaug, vejlaug, landliggerforeninger, m.v.). Bestyrelsen bemyndiges til at optage foreninger, som måtte benytte andre betegnelser. Bestyrelsen afgør i tvivlstilfælde, om en ansøger er berettiget til optagelse i FL.

Stk. 2.
I det følgende benyttes disse betegnelser:

 1. medlemsforeninger” betegner de til FL knyttede grundejerforeninger,
 2. grundejerforeninger” benyttes som generisk betegnelse for de typer af foreninger, der kan optages i Fritidshusejernes Landsforening, og
 3. grundejere” benyttes som generisk betegnelse for den personkreds, der udgør grundejerforeninger.

Stk. 3.
Ifølge tidligere vedtægtsbestemmelser har det været muligt for enkeltpersoner at være tilsluttet FL. Denne ordning fortsætter for nuværende enkeltmedlemmer. Der gælder særlige regler for disse medlemmer (hvilket fremgår af de relevante paragraffer nedenfor). Der optages ikke nye enkeltmedlemmer.

Stk. 4.
Æresmedlemmer udnævnt på tidligere generalforsamlinger indbydes til generalforsamlingen, såfremt de er tilknyttet FL via en medlemsforening eller et enkeltmedlemsskab. Æresmedlemmer oppebærer ikke rettigheder efter vedtægternes øvrige bestemmelser.

Der udnævnes ikke nye æresmedlemmer.

Stk. 5.
Sammenslutninger af medlemsforeninger, hvor de enkelte medlemsforeninger kan optages i FL, optages ikke selvstændigt i FL. FL støtter og samarbejder med sådanne sammenslutninger. FL’s bestyrelse fastsætter nærmere regler herom. FL’s bestyrelse bemyndiges til at indgå konkrete aftaler med de enkelte sammenslutninger.

§ 4. FL’s regnskabsår

Stk. 1.
FL’s regnskabsår er kalenderåret. På generalforsamlingen i marts fastsættes budget for kalenderåret (aktuelle foreningsår), samt budget og kontingent for det efterfølgende kalenderår (kommende foreningsår).

§ 5. Generalforsamling

Stk. 1.
Generalforsamlingen er FL’s øverste myndighed. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af marts. Indkaldelse sker med mindst 30 dages varsel med tid og sted fastsat af bestyrelsen.

Stk. 2
Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal indeholde dagsorden, revideret regnskab for det forudgående foreningsår, forslag til budget (for det aktuelle foreningsår og det kommende foreningsår), forslag til kontingent for det kommende foreningsår, en oversigt over landsforeningens arbejde i foreningssåret, bestyrelsens almindelige forslag og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, samt opfordring til medlemsforeningerne om at indsende eventuelle forslag.

Stk. 3.
Den ordinære generalforsamling skal behandle minimum følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Dirigenten bekendtgør antallet af fremmødte stemmer, samt drager omsorg for at alle   fuldmagter og stemmer knyttet til disse, er oplyst for generalforsamlingen.
  3. Godkendelse af dagsorden.
  4. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
  5. Fremlæggelse af landsforeningens årsregnskab til godkendelse.
  6. Fremlæggelse af revisorernes beretning til godkendelse.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Drøftelse af og behandling af ændringer og forslag til landsforeningens holdninger.
  9. Forelæggelse og godkendelse af forslag til budget for det aktuelle og kommende foreningsår.
  10. Forelæggelse og godkendelse af forslag til kontingent for det kommende for-eningsår.
  11. Valg af formand (lige år).
  12. Valg af kasserer (ulige år).
  13. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
  14. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  15. Eventuelt

Stk. 4.
Medlemsforeningerne har følgende stemmevægt på generalforsamlingen: Op til 99 kontingentbetalende grundejere i medlemsforeningen: 2 stemmer og herefter for hver påbegyndt 100 kontingentbetalende grundejere i medlemsforeningen: 1 stemme.

Ved ”kontingentbetalende grundejere” forstås ejere/lejere af et eller flere arealer (oftest matrikler) i den pågældende medlemsforening, som danner grundlag for medlemsforeningens opkrævning af kontingent. (Eksempel: En person/husstand, der betaler kontingent til medlemsforeningen for x grunde, udgør x kontingentbetalende grundejere.)

Stk. 5.
Rejseomkostninger i forbindelse med generalforsamlinger afholdes af deltagerne. Fortæring m.v. på generalforsamlingen for op til to deltagere pr. medlemsforening afholdes af FL. Medlemsforeninger, der sender yderligere deltagere til generalforsamlingen, opkræves betaling for omkostningen pr. yderligere deltager udover to.

Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, udvalgsmedlemmer, revisorer og revisorsuppleanter, der deltager i generalforsamlingen i henhold til de pågældendes valg på forudgående generalforsamling eller via udpegning af bestyrelsen, og som ikke repræsenterer en medlemsforening, deltager i generalforsamlingen uden omkostning (jf. § 7 stk. 12.)

Stk. 6.
En medlemsforening kan ved skriftlig fuldmagt overdrage sin stemmeret til én anden medlemsforening. En medlemsforening kan kun bære en fuldmagt.

Stk. 7.
Enkeltmedlemmer (jf. § 3, stk. 3) har én stemme. Enkeltmedlemmer kan kun afgive eller bære én fuldmagt til eller fra et andet enkeltmedlem.

Stk. 8.
Medlemsforeninger og enkeltmedlemmer der er i restance, har ikke stemmeret.

Stk. 9.
Generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt flertal. Skriftlig afstemning skal ske såfremt dirigenten, bestyrelsen eller en af de fremmødte fremsætter ønske herom.

Stk. 10.
Ændringer af FL’s vedtægter på en generalforsamling kræver 2/3 flertal blandt de repræsenterede stemmer.

Stk. 11.
Forslag fra medlemsforeningerne skal være FL i hænde senest 14 dage efter datoen på FL’s udsendelse af indkaldelse til generalforsamling. FL udsender senest 7 dage før generalforsamlingen indkomne forslag til medlemsforeningerne.

Stk. 12.
Der kan på generalforsamlingen fremsættes ændringsforslag til alle udsendte forslag. Sådanne ændringsforslag kan ikke være mere vidtgående end de forslag, der er udsendt til behandling forud for generalforsamlingen. Et forslags status afgøres af dirigenten.

Stk. 13.
Over det på generalforsamlingen passerede, udarbejder en af bestyrelsen udpeget referent et referat, der forelægges dirigenten til bemærkninger. Når referatet er godkendt af bestyrelsen, udsendes det til medlemsforeningerne. Bestyrelsens godkendelse sker senest fem uger efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes såfremt bestyrelsen skønner det fornødent, eller såfremt 1/10 af medlemsforeningerne (baseret på stemmevægt) begærer det. Når begæringen er modtaget af FL, er bestyrelsen forpligtet til inden 14 dage at udsende indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med mindst 14 og højst 30 dages varsel. Dagsorden med tid og sted skal fremgå af indkaldelsen, og indeholde det emne, som begæres behandlet.

§ 7. Bestyrelse

Stk. 1.
Bestyrelsen består af 7 – 9 medlemmer valgt for to år. Bestyrelse og suppleanter vælges blandt repræsentanter for FL’s medlemsforeninger. En medlemsforening kan højst besætte én post i bestyrelses- eller suppleantkredsen.

Stk. 2.
Formanden, som vælges direkte på generalforsamlingen, samt tre – fire af bestyrelsens medlemmer er på valg i lige år. Kassereren, som vælges direkte på generalforsamlingen, samt to – tre af bestyrelsens medlemmer er på valg i ulige år.

Stk. 3.
Der vælges tre suppleanter til bestyrelsen. Disse valg gælder for et år. Suppleanternes stemmetal fastlægger i hvilken rækkefølge, de erstatter bestyrelsesmedlemmer, der måtte udtræde af bestyrelsen. Afholdes der ikke valg, fastlægges rækkefølgen ved lodtrækning. Suppleanter deltager i bestyrelsens møder og arbejde, dog uden stemmeret. Suppleanter kan påtage sig poster i forbindelse med bestyrelsens arbejde.

Stk. 4.
Såfremt en valgt ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab af en medlemsforening, fratræder den pågældende automatisk som valgt i FL. For en valgt, der fratræder (uanset årsag), indtræder en suppleant. Hvis en medlemsforening melder sig ud af FL ophører den valgtes funktion ved FL’s modtagelse af udmeldelsen.

Stk. 5.
Ved valg af bestyrelse og suppleanter tilstræbes, at de tre landsdele (Sjælland med øer, Fyn med øer og Jylland med øer) bliver repræsenterede på basis af de valgtes geografiske tilhørsforhold til FL’s medlemsforeninger. Bestyrelsen forelægger så vidt muligt et forslag til kandidater på generalforsamlingen eller forud for denne, således at denne intention tilgodeses.

Stk. 6.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med de poster, som bestyrelsen finder det fornødent. Såfremt formanden eller kassereren fratræder inden udløbet af valgperioden, kan bestyrelsen af sin midte vælge at konstituere en anden i den fratrædendes sted. Sker dette ikke, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 7.
En konstituering som formand eller kasserer udløber ved førstkommende ordinære generalforsamling. Der kan kun finde én sådan konstituering sted i løbet af et foreningsår for hver post.

Stk. 8.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og er beslutningsdygtig i konkrete sager, der er forelagt bestyrelsen, såfremt over halvdelen af bestyrelsens medlemmer har tilkendegivet deres holdning i den konkrete sag. Beslutninger tages ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens (kassereren i formandens fravær) stemme afgørende.

Stk. 9.
Bestyrelsens forretningsorden bekendtgøres for medlemsforeningerne.

Stk. 10.
Bestyrelsen holder møder efter indkaldelse fra formanden (kassereren i formandens fravær) med mindst otte dages varsel. Formanden er forpligtet til at indkalde til møde såfremt to medlemmer af bestyrelsen begærer dette. En sådan indkaldelse skal ske senest 14 dage efter modtagelse af begæringen.

Stk. 11.
Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov. For hvert udvalg udpeger bestyrelsen en formand. Bestyrelsen indbyder repræsentanter fra medlemsforeningerne til at deltage i udvalgenes arbejde. Det tilstræbes, at der er mindst tre medlemmer af hvert udvalg. Udvalgsformænd, der ikke er medlemmer af bestyrelsen indbydes til at deltage i bestyrelsens møder sammen med suppleanterne. Udvalgene holder møder efter indkaldelse af udvalgsformanden med mindst otte dages varsel.

Stk. 12.
FL refunderer de udgifter som bestyrelsesmedlemmer, og andre der deltager i FL’s arbejde, har i forbindelse med udførelsen af deres hverv. Nærmere regler herom fastsættes i bestyrelsens forretningsorden.

Stk. 13.
Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp, og kan honorere bestyrelsesmedlemmer for udført arbejde.

Stk. 14.
I tilfælde af at en person i FL’s medlemskreds modtager honorar for udførelse af en opgave for foreningen, skal revisor i forbindelse med den årlige revision foretage en særskilt vurdering af, om godtgørelsen for den udførte opgave er rimelig sammenlignet med at få andre uden for FL til at udføre opgaven. Denne vurdering indgår i revisors beretning til generalforsamlingen.

§ 8. FL’s ledelse samt tegningsret

Stk. 1.
Bestyrelsen repræsenterer Fritidshusejernes Landsforening, og har under ansvar for generalforsamlingen den hele ledelse og varetagelse af FL’s anliggender, lige som den råder over FL’s pengemidler til fremme af de i vedtægterne fastsatte formål, samt til udførelse af generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 2.
Bestyrelsen kan delegere dispositionsret på konkrete områder til bestyrelsens enkelte medlemmer. Bestemmelser herom indgår i bestyrelsens forretningsorden.

Stk. 3.
FL’s tegnes af formanden og kassereren i forening eller af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 4.
Kassereren har prokura til alle transaktioner på FL’s driftskonto. På hvert bestyrelsesmøde gennemgår kassereren regnskab og økonomiske dispositioner siden sidste bestyrelsesmøde.

Stk. 5.
FL hæfter alene med sin til enhver tid værende formue. Der påhviler således ikke landsforeningens medlemmer nogen hæftelse for landsforeningens forpligtelser.

§ 9. Revision

Stk. 1.
På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant. Valgene gælder for to år. Hvert år afgår en revisor og en revisorsuppleant.

Stk. 2.
Revisorer og revisorsuppleanter vælges blandt repræsentanter for landsforeningens medlemsforeninger. Såfremt en valgt ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab af en medlemsforening, fratræder den pågældende automatisk som valgt i landsforeningen, og suppleanten indtræder. Hvis en medlemsforening melder sig ud af FL ophører den valgtes funktion ved FL’s modtagelse af udmeldelsen.

Stk. 3.
De generalforsamlingsvalgte revisorer kan til enhver tid begære deltagelse i et bestyrelsesmøde, ligesom et bestyrelsesmedlem kan anmode om revisors tilstedeværelse.

§ 10. Kontingent og betalinger

Stk. 1.
Kontingentet for det kommende foreningsår vedtages på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2.
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen som et beløb pr. kontingentbetalende grundejer i medlemsforeningerne (jf. § 5, stk. 4) efter forslag fra bestyrelsen. Kontingent for enkeltmedlemmer fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.

Stk. 3.
Kontingentopkrævning fremsendes senest den 15. januar, og skal være indbetalt senest den 15. februarsamme år.

Stk. 4.
Kontingentrestance pålægges rykkergebyr efter første skriftlige rykker, jf. gældende lovgivning.

Stk. 5.
Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte nærmere bestemmelser om særskilte aftaler om kontingent, fx i forbindelse med indmeldelse i løbet af et regnskabsår eller i tilfælde af samarbejde med lokale sammenslutninger. Der skal redegøres for sådanne aftaler i bestyrelsens beretning.

Stk. 6.
Medlemsforeningernes betaling for services, der tilbydes af FL, sker i.h.t. de betalingsterminer og opkrævningsrutiner, der er aftalt med leverandørerne af sådanne services.

§ 11. Kommunikation med FL’s medlemsforeninger

Stk. 1.
FL’s kommunikation med medlemsforeninger – og enkeltmedlemmer – sker primært digitalt. Medlemsforeningerne opgiver navne, fysiske adresser, telefonnumre, e-mailadresser samt funktion i bestyrelsen på bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i medlemsforeningernes bestyrelser til FL.

Stk. 2.
Alle medlemsforeninger er pligtige til at anføre mindst to e-mail adresser som medlemsforeningens formelle adresser. Det bør normalt være formandens og kassererens e-mail adresser, men kan være andre, såfremt medlemsforeningens tegningsregler tilsiger dette.

Stk. 3.
Indvarsling af generalforsamling og andre meddelelser sendt til disse to e-mailadresser inden for de i vedtægterne fastsatte frister skal betragtes som rettidig varsling og behørig kvittering. Formænd, kasserere eller andre tegningsberettigede i medlemsforeninger, der ønsker meddelelser sendt med brevpost, skal særskilt give FL besked herom.

Stk. 4.
Indkaldelse til generalforsamling, samt alle hertil hørende bilag, udsendes kun med elektronisk post (e-mail).

Stk. 5.
Alle valgte i medlemsforeningerne modtager FL’s nyhedsbreve via e-mail. Ønsker andre i en medlemsforening at modtage FL’s nyhedsbreve, kan medlemsforeningen meddele dette til FL, der optager de pågældende på FL’s distributionsliste.

Stk. 6.
Ved ændringer af sammensætningen af en bestyrelse i en medlemsforening gives meddelelse til FL herom. Ved ændringer i adresser, telefonnumre og e-mail adresser til bestyrelsesmedlemmer gives meddelelse til FL herom. Enkelt- og æresmedlemmer giver tilsvarende meddelelse om ændringer.

Stk. 7.
I forbindelse med årlig opkrævning af kontingent foretager FL en kontrol af kontaktoplysninger til medlemsforeningerne.

§ 12. Udmeldelse

Stk. 1.
Udmeldelse af FL skal ske skriftligt (pr. e-mail eller brev) til FL med mindst tre måneders varsel til udløbet af et regnskabsår (31. december). Udmeldelse sendes til FL’s adresse (pr. e-mail eller brev) som angivet på FL’s hjemmeside. Kun kvittering fra FL kan betragtes som gyldigt bevis for, at udmeldelse er foretaget. Kvittering sendes snarest muligt til medlemsforeningens formand og kasserer (jf. § 11 stk. 2). Ved udmeldelse bortfalder alle medlemsfordele og rettigheder uden tilbagebetaling.

§ 13. Eksklusion

Stk. 1.
En generalforsamling kan træffe beslutning om eksklusion af en medlemsforening, et enkeltmedlem eller et æresmedlem med 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer. Ved eksklusion ophører medlemskabet øjeblikkeligt og eventuelle forudbetalinger til FL refunderes.

§ 14. Opløsning af Fritidshusejernes Landsforening

Stk. 1.
Beslutning om opløsning af FL på en ordinær generalforsamling kræver, at 2/3 af medlemsforeningerne (målt på stemmevægt) er repræsenteret, og at forslaget om opløsning vedtages med et flertal på 2/3 blandt de repræsenterede stemmer.

Stk. 2.
Opnås dette flertal ikke, kan bestyrelsen eller et flertal af medlemmerne (målt på stemmevægt) indkalde til en ekstraordinær generalforsamling senest 30 dage efter med opløsning af FL som eneste punkt på dagsorden. På denne ekstraordinære generalforsamling kan FL’s opløsning vedtages med simpelt flertal af de repræsenterede stemmer.

Stk. 3.
Ved opløsning af FL doneres FL’s overskydende midler til Danmarks Naturfredningsforening.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Vedtægten er vedtaget på den ordinære generalforsamling i Middelfart den 23. november 1975.

Ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling i Middelfart den 3. oktober 1982.

Ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling i Svendborg, den 7. oktober 1989.

Ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling i Faaborg, den 7. oktober 1996.

Ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling i Kolding, den 22. september 2007.

Ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling i Svendborg, den 24. oktober 2009.

Ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling i Brædstrup, den 26. oktober 2013.

Ændret og vedtaget på den ordinære generalforsamling i Middelfart, den 24. marts 2018.

Her kan du downloade FL’s vedtægter.