FL’s udvalg

Fritidshusejernes Landsforenings udvalg
Nedenfor findes udvalgssammensætningen efter hovedbestyrelsens konstituerende møde den 3. maj 2019. Som det fremgår er der fortsat rum for medlemmer, der kan bidrage til landsforeningens arbejde, så tøv ikke med at rette henvendelse til sekretariatet.

Udvalg for FL-relationer
Udvalg for FL-relationer arbejder med interne forhold i FL. Der er nedsat følgende udvalg:

Medlemsudvalg (promovering, markedsføring, hvervning, fastholdelse, konfliktløsning internt i medlemsforeninger og arrangementer for medlemsforeninger) :
Formand Flemming Jensen (GF. Kongsgaard – Sjælland), Benedicte Helvad, Ivan Munk, Peter Mols, Kaj Holdensen, Johs Johansen

Kommunikationudvalg (web-site, nyhedsbrev, presse og it):
Formand Ivan Munk, Kaj Holdensen, Johs Johansen, Xenia Wieth (redaktør af FLs nyhedsbrev)

Forsikringsudvalg (indgåelse af aftaler, kontakt til selskaber):
Formand Kaj Holdensen, Flemming Jensen

Politik (holdninger, politikker og udviklingsplaner, samt vedtægter og forretningsorden):
Formand Sten Scheller, Ivan Munk, Johs Johansen

Hus på lejet grund (de særlige forhold, som knytter sig til huse på lejet grund):
Ole Simmelholt, Benny Andreasen, (Lejerforeningen Maglehøj – Lolland)

Udvalg for myndighedsrelationer
Udvalg for myndighedsrelationer varetager myndighedskontakt, behandler henvendelser fra myndigheder og afgiver høringssvar, når landsforeningen høres i diverse spørgsmål. Udvalgene kan også tage initiativ til at fremsende landsforeningens synspunkter i relevante sager.
Landsforeningen modtager flere hundrede sager høring hvert år. Det er naturligvis ikke alle sager, landsforeningen svarer på. Henvendelser fra myndigheder modtages i landsforeningens sekretariat, der fordeler henvendelserne til de relevante udvalg.

Der er nedsat følgende udvalg:

Plan (planlov, lokalplaner, deklarationer og fredning):
Formand Johs Johansen, Sten Scheller, Kaj Holdensen

Natur og Infrastruktur (kystbeskyttelse, diger, vandløb, (bade)broer og naturbeskyttelse, veje, renovation, kloak, post, tele, tv og internet):
Formand Ole Simmelholt, Sten Scheller, Peter Mols