FL’s holdninger

Fritidshusejernes Landsforenings holdninger.

1. Ejeres benyttelse af fritidshuse
FL støtter planlovens bestemmelser om benyttelse af fritidshuse og støtter tillige, at myndighederne sikrer reglernes overholdelse. I det omfang, der er givet dispensationer fra planlovens regler, bør myndighederne sikre, at sådanne dispensationer bringes til ophør – senest ved ejerskifte.

2. Udlejeres benyttelse af fritidshuse
FL støtter, at erhvervsmæssig udlejning kun kan finde sted i.h.t. gældende lovgivning og støtter, at myndighederne sikrer overholdelse af lovgivningen.

3. Udlændinges køb af fritidshuse
FL støtter den danske særregel, der begrænser udlændinges køb af fritidshuse i Danmark.

4. Kloakering og infrastruktur i fritidshusområder
FL mener, at fritidsområderne skal fastholdes som naturområder, og at udviklingen af områdernes infrastruktur skal modsvare dette overordnede formål.
Konkret påpeger FL, at kloakering med henblik på bortfjernelse af spildevand bør iværksættes i områder, hvor det af miljømæssige årsager er nødvendigt, samt at regnvand som hovedregel bør nedsives i fritidshusområder. Det bør undgås, at overløb af u-renset spildevand tilføres havet, vandløb og søer. I badevandsområder bør der være særlig opmærksomhed omkring dette.
Øvrig infrastruktur bør tillige modsvare fritidshusområdernes karakter af naturområder.

5. Strandbeskyttelse
FL lægger vægt på, at danske strande er åbne og tilgængelige naturområder, der er tilgængelige for alle i.h.t. naturbeskyttelseslovens regler. FL opfordrer myndighederne til at påse, at der ikke sker ændringer eller opførelser af ulovlige anlæg indenfor strandbeskyttelseslinjen, samt at tage initiativ til fjernelse/lovliggørelse af eksisterende anlæg.

6. Bade- og bådebroer
FL ser bade- og bådebroer er en naturlig del af fritidshusområderne. Bade- og bådebroer bør af hensyn til det overordnede formål med områderne dog kun etableres og fastholdes, hvor der er et behov.
FL samarbejder på medlemsforeningernes vegne med kommunerne og Kystinspektoratet om etablering/nedtagning af bade- og bådebroer.

7. Kystsikring
FL støtter kystsikring, hvor dette er nødvendigt af hensyn til bevaring af værdier af samfundsmæssig betydning og er i overensstemmelse med almenvellets interesser.
FL er opmærksom på, at klimaændringer øger dette behov.
FL støtter ikke kystsikring i beskyttede naturområder. I områder underkastet frednings- og lignende beskyttelsesbestemmelser, skal der i afvejningen om behovet for kystsikring overfor samfundsmæssige hensyn udvises særlig opmærksomhed, fx i valget af beskyttelsesforanstaltning.
Det er FL’s opfattelse, at kystsikringsprojekter skal godkendes og styres i et enkelt og hurtigt arbejdende system på statsligt niveau. Formålet med styring på dette niveau er at samle den ganske komplekse ekspertise på området i et robust fagligt miljø, således at den konkrete opgaveudførelse kan ske decentralt på grundlag af overordnede retningslinjer og at erfaring og viden indsamles på overordnet niveau.

8. Overførsel af fritidshuse til byzone
FL anerkender, at planloven giver kommunerne mulighed for at foreslå, at fritids-husområder kan overføres til byzone. Det er FL’s opfattelse, at planlovens regler herom:
a. at fritidshusområdet er omgivet af byzone. 
b. at ¾ af ejerne af ejendommene i det fritidshusområde, der foreslås overført, skal tilkendegive, at de ønsker en overførsel, skal overholdes af kommunerne.
FL vil arbejde for en ændring af planloven, der indebærer, at kommunerne, forinden forslag om overførsel fremsættes, skal udarbejde en redegørelse, der i hovedtræk beskriver den lokalplan, der skal udarbejdes efter en overførsel.
Det er FL’s opfattelse, at der efter en overførsel af fritidshuse til byzone skal indtræde bopælspligt senest ved ejerskifte.