Følgende er indkommet fra næstformand og kasserer for Grundejerforeningen Kløveren Charlotte Tvarnø.

OM det er lovligt, hvis bestyrelsen for fjernet et ulovligt plankeværk hos et medlem af Grundejerforeningen Kløveren.

Før generalforsamlingen have bestyrelsen den 08.05.2018 sendt en brev til en Grundejer, med påbud om, at de skal fjerne deres plankeværk ud mod vejen, da det mod vej ikke må være plankeværk, men der skal være levende hegn. (vi har et rigt dyreliv i området).
Der er sendt mail om påbud den 08.05.2018, sammen med kopi af Tinglyst Deklaration af den 16.10.1970, Vedtægter for Grundejerforeningen Kløveren, samt uddrag af mail fra Odsherred Kommune med forbud mod plankeværk i forhold til tinglyst deklaration.

Der er nu sendt rykker på mail og brev om påbud den 19.06.2018, med frist til den 29.06.2018.

Bestyrelsen har ikke haft personlig eller telefonisk kontakt med Grundejerne om plankeværket, da det er grundejer som ikke ønsker kontakt med bestyrelsen og som vender ryggen til bestyrelsen og andre sommerhusejer (som ikke er på deres side) hvis man mødes på vejen, men bestyrelsen er orienteret om, at de har modtaget mail af den 08.05.2018 og bestyrelsen er også orienteret om, at grundejeren allerede da de opførte plankeværket, var blevet orienteret af tidligere formand for bestyrelsen om, at det ikke var lovligt at opføre et plankeværk.

Vi bestyrelsen har startet denne sag op, ikke pga. personlige årsager, men fordi de samme grundejer har kørt og vundet en sag over deres tidligere nabo (hun solgte sommerhuset igen efter at have haft der under 1 år), det drejere sig om, at hun ikke have slået sit græs, de fik bestilt en anlægsgartner som slog hendes græs for hende for kr. 843,00 og da hun ikke ville betale regningen, så kørte de sag på hende, så hun endte med, at skulle betale hele sagen på næsten kr. 6.000,-, de har også sendt breve til hende om tinglyst deklaration i forhold til, at hun byggede et midlertidigt skur på sin grund, have 2 små gæstehuse på grunden.

Derfor er vi af den opfattelse, at når man selv på den måde kaster med sten (når man selv bor i et glashus), så skal man altså også selv overholder reglerne på i forhold til tinglyst deklaration og i forhold til grundejerforeningen vedtægter, det burde ikke være forskel på medlemmer af den samme Grundejerforening.

Vi skal dermed efter den 29.06.2018 til, at bestille et firma, som skal nedrive plankeværket, vores spørgsmål gå på, må bestyrelsen gøre det? Er der noget vi skal være opmærksom på, vi ønsker jo ikke, at skulle stå og kæmpe med parret, når plankeværket bliver fjernet, men hvis de ikke selv ønsker, at fjerne plankeværket, så har vi jo ingen andre muligheder eller har vi det? Er det bedst at få en advokat til at køre sagen for os.

Svar fra FLs formand.

Henvendelse af 22. juni vedrørende hegn opsat på Kløvervænget xx.

Fritidshusejernes Landsforening skal fraråde, at Grundejerforeningen Kløveren egenhændigt eller ved fremmed medhjælp fjerner det pågældende rækværk. Det vil være ulovlig selvtægt og uanset rækværkets eventuelle manglende lovlighed, så giver et sådant forhold ikke ret til at fjerne rækværket.

Med det forbehold, at FL kun har et enkelt billede til at bedømme rækværkets placering ud fra – vi har suppleret med et blik i et matrikelkort over området – så skønner FL, at rækværket er placeret i skel.

Ifølge deklaration af 16. november 1970: ”forpligter de enkelte parcelejere sig til at plante levende hegn i en afstand af mindst 0,5 m fra skel mod vej.”
Der er således tale om pligt til at hegne, og hegnet skal være levende. Da der ikke er udarbejdet lokalplan (efter det af Odsherred kommune oplyste), er deklarationen det eneste dokument, der regulerer forholdene i området. Deklarationens bestemmelser er tinglyst på ejendommene og kan ikke fraviges. Der kan være sket en ophævelse eller ændring af deklarationen. En sådan ophævelse eller ændring skal tinglyses, og FL anbefaler, at det undersøges, om der er sket ændringer i servitutterne på området.
Endvidere vil det være gavnligt, hvis det undersøges, hvad der tidligere har været af hegn på Kløvervænget xx (f.eks. gamle fotos). Hegnspligten har bestået siden 1970, så der må formodes at have været et levende hegn. Hvis det derimod forholder sig således, at der i en årrække har været hegnet med fast hegn, og grundejerforeningen ikke har gjort indsigelse herom, så kan ejeren af Kløvervænget xx muligvis påberåbe hævd på at have ret til at hegne med fast hegn.

En deklarations retsvirkninger er temmelig klare. Er man omfattet af deklaration skal man rette sig efter den, og der gives yderst sjældent rum for fortolkning, og slet ikke når teksten er klar og umisforståelig.

Grundejerforeningen Kløveren kan således – som Odsherred kommune skriver – gennem et privat søgsmål mod ejeren af Kløvervænget xx få afsagt en dom, der pålægger ejeren af Kløvervænget xx at efterleve deklarationen, hvilket indebærer at rækværket skal fjernes og der skal hegnes med levende hegn 0,5 meter fra skel mod vej. Rækværket må gerne placeres bagved det levende hegn, idet rækværket derved er en bygning/konstruktion på egen grund.

For at komme videre med en sådan sag skal Grundejerforeningen Kløveren antage en advokat.

Fritidshusejernes Landsforening skal gøre opmærksom på, at der i denne som alle andre sager er en procesrisiko. Hvis afgørelsen går Grundejerforeningen Kløveren imod, skal Grundejerforeningen Kløveren betale egne advokatomkostninger samt rettens omkostninger. Fritidshusejernes Landsforening skal derfor anbefale, at Grundejerforeningen Kløveren lader en generalforsamling beslutte om der skal føres en sag.

Forinden Grundejerforeningen Kløveren skrider hertil, vil Fritidshusejernes Landsforening foreslå, at Grundejerforeningen Kløveren beder det lokale hegnssyn kigge på sagen. Hegnssynet træffer afgørelser i forhold om hegns placering og højde, og i en vis udstrækning også om hegnets type, hvis der foreligger bestemmelser herom. Omkostningerne ved et hegnssyn er betydeligt mindre end ved retssager og hele papirarbejdet kan grundejerforeningen selv klare. Grundejerforeningen skal kontakte Odsherred kommune, som vejleder omkring hegnssyn.
Der er naturligvis også en procesrisiko ved et hegnssyn, afgørelsen kan gå Grundejerforeningen Kløveren imod. En afgørelse fra hegnssynet kan efterfølgende indbringes for domstolene.

Grundejerforeningen Kløveren skal udover procesrisikoen være opmærksom på, at retssager/hegnssyn og lignende mellem en grundejerforenings medlemmer oftest fører til nye konflikter og dårlig stemning i medlemskredsen. Grundejerforeningens Kløveren bør forinden retlige eller andre skridt nøje overveje, hvilke konsekvenser sådanne skridt vil have for grundejerforeningens dagligdag i fremtiden.
FL kan af henvendelsen se, at der har været tidligere konflikter mellem grundejere og ejerne af Kløvervænget xx. Her vil FL anbefale, at tidligere stridigheder ikke nævnes i nye sager. Tidligere stridigheder har ingen betydning for nye afgørelser, og det vil ofte være direkte kontraproduktivt at nævne dem.
Endvidere skal FL anbefale, at sagen ikke ”tales op”. Grundejerforeningen Kløveren benytter i henvendelsen ordvalget ”plankeværk” om hegnet. Det hegn, som FL har set fotos af, er ikke en ”plankeværk”, men et ”rækværk”.

Endelig kan Grundejerforeningen Kløveren overveje at benytte Fritidshusejernes Landsforenings tilbud om bistand fra Center for Konfliktløsning. Med tanke på den korrespondance, der indtil nu er udvekslet mellem parterne, må FL nok konstatere, at det kan blive svært at løse sagen af denne vej.

Fritidshusejernes Landsforening håber, at FL via ovenstående har kunnet give et bidrag til løsning af den verserende sag. FL har forsøgt at kontakte såvel formand som kasserer via telefon med henblik på yderligere uddybning.
FL står fortsat til rådighed for yderligere uddybning af ovenstående, og beder formand eller kasserer om at kontakte FLs formand på 40 20 62 52