Fra Anette Lund, Horne Sommerlands Grundejerforening har FL modtaget.

Sagen drejer sig om uenighed om hegn og skel mellem Lyøvej 1, 5600 Faaborg, matrikel 5g og fællesarealet tilhørende Horne Sommerlands Grundejerforening, matrikel 5s.
Sagen starter medio april 2020, hvor det mundtligt aftales med en lokal entreprenør, at der skal nedskæres en bevoksning på Grundejerforeningens fællesareal ind mod stendiget til Lyøvej 1. Fra stendiget og frem til huset på Lyøvej 1, ca. 7 meter, skal bevoksningen efterlades urørt.
Ved udførelsen af arbejdet fjernes imidlertid også bevoksningen helt frem til huset!
Der gives ikke besked til ejeren om, at grundejerforeningen beskærer bevoksningen på fællesarealet ind til stendiget, da der stadig er et hegn på stendiget.
Ejeren af Lyøvej bestiller et raftehegn hos entreprenøren, hvilket godkendes af grundejerforeningens formand, som giver tilsagn om, at grundejerforeningen vil betale for dette hegn, som opføres omgående.
Det viser sig, at hegnet er ulovligt opført, da området er indenfor kystbeskyttelseszonen, og kommunen kræver hegnet nedtaget for at lovliggøre forholdet.
Grundejerforeningen bliver bekendt med, at ejeren af Lyøvej 1 ønsker hegnssyn, men dette bliver ikke gennemført.
Uden forudgående varsel fra ejeren af Lyøvej 1 nedtager entreprenøren den 19. oktober det ulovlige hegn og der plantes en tjørnehæk udenfor stenhegnet. Der er en fodboldbane 10 meter fra tjørnehækken! Ejeren af Lyøvej 1 har givet det af Grundejerforeningen betalte hegn til entreprenøren. (Det er måske betalingen for nedtagningen samt nyplantning)
Ved henvendelse til entreprenøren og ejeren af Lyøvej kan der ikke opnås dialog om en løsning på sagen.
Grundejerforeningen har ikke på forhånd fået besked om fjernelsen af raftehegn samt beplantning med tjørnehegn udenfor stendiget.
Vi betragter stendiget som skel mellem de to matrikler.
Ved henvendelse til landinspektør oplyses, at kun skelpunktet ud for huset er veldefineret og beskrevet i forbindelse med udstykningen af sommerhusområdet.
Der har aldrig været afsat et skelpunkt mod vest, og der skal her kunne opnås enighed mellem ejerne af de to matrikler om punktets placering i samråd med landinspektøren.
Da der var landbrugsareal på området, blev der dyrket ind til stendiget

Der ønskes rådgivning i denne sag:

  1.   Bør vi begære hegnssyn?
  2.   Skal vi ofre landinspektør på sagen, i alt ca. kr. 20.000?
  3.   Vi ejer vel det raftehegn, som foreningen har betalt?
  4.   Andet

Svar fra FL formand.

Tak for henvendelsen af 18. november 2020 og efterfølgende uddybende skitse af 23. november, som Fritidshusejernes Landsforening vil besvare i det følgende:
Det er ikke umiddelbart Fritidshusejernes Landsforenings opfattelse, at sagen alene drejer sig om hegn og skel mellem fællesarealet og Lyøvej 1.
En undersøgelse i Tingbogen viser, at ejendommen Lyøvej 1 befinder sig indenfor den strandbeskyttelseslinje, som blev fastsat af strandfredningskommissionen i 1941. ”Indenfor” skal læses som på den søværts side af strandbeskyttelseslinjen.
Det synes at forholde sig således, at ejendommen Lyøvej 1 ikke er en bygning til brug for ophold, men formodentlig en bygning til brug for fiskeri.
Dog synes senere salgsdokumenter og skøder at angive, at ejendommen benyttes til ophold. (Dokumenterne fra tingbogen er vedlagt).
Efter at have konsulteret kortmateriale for området, noterer FL, at der er omkring 90 meter fra kysten til de ejendomme, der befinder sig nord for kysten vest for Lyøvej. Det er formodentlig således, at nutidens kystbeskyttelseslinje rent administrativt er trukket ved skellet til disse matrikler (som er blevet udstykket ved en sommerhusudstykning i 1960erne og 1970erne).
Det indebærer, at arealet søværts disse matrikler er indenfor kystbeskyttelseslinjen, hvor der ikke må foretages tilstandsændringer.
Kystdirektoratets tolkning af, at der ikke må foretages tilstandsændringer, er meget firkantet. I praksis er det nok inden for rammerne at foretage pleje af bevoksning, men næppe fuldstændig at fjerne bevoksning. Det er klart udenfor rammerne at opsætte fast hegn.
Det fremgår af fremsendte skitse/billede, at der er etableret en fodboldbane og bådrampe indenfor kystbeskyttelseslinjen. Ifølge Kystdirektoratets tolkning af reglerne er etableringen af disse nok på kanten, men praksisfra hele landet viser dog, at der er etableret adskillige legepladser, bold-pladser og bådramper indenfor kystbeskyttelseslinjen.
På baggrund af ovenstående er det korrekt, at kommunen begærer ned-tagning af hegnet. Ejerforholdet til hegnet er det svært at skønne over med mindre, der foreligger en egentlig aftale om opsætning af hegnet og betaling for dette.
Et hegnssyn vil alene handle om selve hegnets højde og materialevalg, så det vil ikke give mening i den foreliggende sag.
En afklaring af skelforhold giver kun mening, hvis der foreligger en reel strid. Det synes ikke at være tilfældet, så Horne Sommerlands Grundejer-forening bør overveje om, det giver værdi for foreningen at få fastlagt skel i et område, der efter det oplyste i praksis er et fællesområde. Et opslag i offentlige registre (sfdekort.dk og ois.dk) synes da også at bekræfte de oplysninger, som fremgår af Horne Sommerlands Grundejerforenings hen-vendelse om området og dermed grænserne mellem fællesarealet og Lyøvej 1.
FL anbefaler, at Horne Sommerlands Grundejerforening indgår i en dialog med ejeren af Lyøvej 1 med henblik på fastlæggelse af omfanget af den nyplantede tjørnehæk.
Ovenstående er afgivet i henhold til Fritidshusejernes Landsforenings er-klæring for rådgivning og anbefalinger til medlemsforeningerne, som kan læses på mitfritidshus.dk.