FL har modtaget  følgende fra Hanna Ege, Formand Grundejerforeningen Veddingebo.

Kære Johs

Et medlem (suppleant) af vores bestyrelse har oplyst følgende:
”Vi har overdraget Wayne [navnet på ejendommen på Morænebakken] til vores børn Ida & Mette,  således at vi har brugsretten, mens de har ejendomsretten. Hvad det betyder for min deltagelse må andre afgøre..”

Jeg tænker, at det er en forudsætning for, at man kan være medlem af bestyrelsen, at man har ejendomsretten til en ejendom i grundejerforeningens regi. Og at den pågældende derfor må udtræde af bestyrelsen. Men jeg vil gerne høre din opfattelse heraf som ekspert på området.

Mange hilsener
Hanna

FLs formand har svaret således:

Kære Hanna,

Formelt er det selvfølgelig ejerskabet til ejendommen, der er afgørende for valgbarheden. Men jeg synes nu man skal have et mere pragmatisk syn på sagen, idet det ofte kan være vanskeligt at finde deltagere til bestyrelsesarbejdet i grundejerforeninger. Den pågældende udøver en facto ejendomsret og optræder som en del af grundejerforeningens fællesskab, så det er meget bedre for grundejerforeningen at have denne ressource knyttet til foreningen. Da vedkommende er suppleant har det ingen betydning for beslutningskompetencen i bestyrelsen.

Bestyrelsen skal selvfølgelig formelt træffe beslutning om den pågældendes fortsatte deltagelse i bestyrelsesarbejdet, og  der skal redegøres for beslutningen næste generalforsamling. Her kan I eventuelt lave en tilføjelse til vedtægterne, om at forældre, der har overladt ejendommen til deres børn, men fortsat har brugsret kan vælges til bestyrelsen. Det minder en lille smule om planlovens regel om, at pensionisters ret til helårsbeboelse kan overgå til familien.

Omvendt forældrekøb, hvor forældre overdrager en ejendom til børnene, men bliver boende, vil formentlig vinde udbredelse for at sikre generationsskifte med en lavere arveafgift, så mange grundejerforeninger kunne have gavn af at indføre sådanne regler, så aktive personer fortsat kan virke for grundejerforeningen.

Med venlig hilsen
Johs Chr Johansen