Fra Strandagergaards grundejerforening Jens Chr. Crone Johannesen har FL modtaget

Til Fritidshusejernes landsforening

Jeg skriver til jer på vegne af Strandagergaards grundejerforening.

Vi har talt om at lave nogle hastigheds dæmpende foranstaltninger. I den forbindelse vil vi gerne have nogle spørgsmål besvaret.

Kan det lade sig gøre at få godkendt flytbare vejbump ?

Hvis projektet bliver godkendt af de relevante myndigheder og udført som beskrevet i tilladelsen,  hvordan er vi som forening stillet ved et eventuelt uheld med skade på køretøj eller person?

FLs formand har svaret.

Kære Jens Chr Crone Johannesen

Jeg skal ikke kun sige, hvad der kan lade sig gøre omkring flytbare vejbump. Det er den lokale vejmyndighed, d.v.s. kommunen, der træffer afgørelse herom.

På dette link kan du læse om fartdæmpende foranstaltninger: http://vejregler.lovportaler.dk/showdoc.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fTillidsmandssystemer%2fVejregler%2fAnlaegsplanlaegning%2fTrafikarealer+by%2fFartdaempere+i+byomrader%2f&q=Fartd%c3%a6mpere&docId=vd-anlaeg-fart-daempere2013-full

Jeg går ud fra, at jeres veje er private fællesveje. Det indebærer, at grundejerne er ansvarlige for vejvedligehold til vejens midterlinje. I praksis bliver så grundejerforeningen f.s.v. angår selve vejen med den belægning, der benyttes i på den konkrete vej og dermed også vejbump, idet jeg går ud fra, at grundejerforeningen forestår vedligehold af belægning m.m.

Hvis foreningen har opnået tilladelse til at anlægge bump og arbejdet er udført forskriftsmæssigt, vil foreningen normalt ikke ifalde ansvar i tilfælde af skader. Men det vil altid være et forhold, der skal bedømmes ud fra den konkrete situation. Derfor bør foreningen sikre sig ved at tegne de nødvendige forsikringer – Se: https://www.mitfritidshus.dk/forsikringer-til-medlemsforeninger/