FL har modtaget følgende fra Formand Ebbe Schultze, GF Havnsø Strand

Vores grundejerforening har som så mange andre foreninger, måtte erkende at opgaven med at lede vand væk kommer til at fylde mere og mere.
I vores forening er det primært renovation/udskiftning af eksisterende drænrør der kommer til at kræve større betalinger fra medlemmerne.
På årets GF besluttede vi at sætte kontingentet op fra 800kr til 1.500kr årligt, og stigningerne kommer nok ikke til at slutte her. Til orientering var der solid opbakning på generalforsamlingen til stigningen, kun et medlem undlod at stemme for stigningen, og over 50% af medlemmerne deltog i generalforsamlingen.
Efterfølgende har et medlem meddelt bestyrelsen at de ønsker at udtræde af foreningen.
Til info om grundejerforeningen:
1973                  Udstykning godkendes af Dragsholm Kommune
Fælles servitut om rammerne for udstykningerne, lyst på samtlige matrikler, men senere aflyst og erstattet af lokalplan 37, og senere lokalplan 92
1973                  Salg af grundene begynder
Ca. 1980           Sidste grunde sælges
1984                  Første lokalplan for området (Lokalplan 37)
1998                  Ny lokalplan for området (Lokalplan 98)
2007                  Grundejerforeningen Havnsø Strand etableres
I begge lokalplaner samt den oprindelige servitut fremgår det at lokalplan-/servituts områdets ejendomme har pligt til at oprette en grundejerforening, det skete dog først på vores eget initiativ i 2007, og ikke noget kommunen satte i værk.
I vores vedtægter står der selvfølgeligt at ejerne skal være medlem af grundejerforeningen, og henviser til pligten der er beskrevet i lokalplan 92 fra 1998.

Men er det juridisk også en pligt at være medlem af grundejerforeningen?

Hvis ja vil foreningen kunne vinde en retssag på inddrivelse af skyldigt kontingent?

Jeg vedlægger formuleringerne om ”pligt” fra den oprindelige deklaration, samt de efterfølgende lokalplaner, samt medlemsparagraffen fra vores vedtægter.

 

FLs formand Johs Chr. Johansen har svaret således:

Kære Ebbe Schulze,

Tak for din henvendelse til Fritidshusejernes Landsforening.

For så vidt angår medlemskab følger dette af – som du selv anfører – deklarationer og lokalplaner. Det er dokumenter, der er tinglyst på den enkelte ejendom, og ejeren kan ikke unddrage sig denne pligt.
Grundejerforeningen kan på sædvanlig vis pålægge ejeren at betale kontingent og kan iværksætte rykkerprocedure, såfremt dette ikke sker. Du kan læse en vejledning herom under medlemsydelser på mitfritidshus.dk.

I grundejerforeningen skal I være opmærksomme på, at udbedring af dræningen ofte vil medføre, at entreprenøren skal ind på privat grund. Det skal I oplyse for medlemmerne på en generalforsamling, og I bør tillige indhente hver enkelt grundejers skriftlige accept heraf. Siger en grundejer nej til dette, så bør I fra entreprenørens side få udarbejdet en kravsspecifikation for det arbejde, der skal udføres, og bede grundejeren selv foranledige at dette finder sted på grunden, og at det kan besigtiges af grundejerforening og entreprenør efterfølgende.