Fra Bestyrelsesmedlem Carsten Pihl-Larsen, Kongsmark Strandhuse, Slagelse 

Som grundejerforening har vi nu i en lang åre række kæmpet med problemstillinger på vores ”hovedvej”.
Der er årligt brugt mange penge på vedligehold, støvdæmpning og skiltning vedr. hastighed.
Vi har naturligvis søgt rådgivning ad flere kanaler for at løse dette, men dog uden at få det løst, enter grundet økonomi eller lovgivning.

Vi kan umuligt være den eneste forening der har disse problemer, derfor søger vi nu råd og vejledning ud fra jeres erfaringer. Hvad gør andre og hvilke muligheder har man som grundejerforening ?

Vi taler om Sortspættevej, 4200 Slagelse. Vejen er i dag belagt med store perlesten. Ud over at disse jævnligt skrabes på plads (og der tilføres nye) bliver der efter regn påført støvdæmpning (Dustex) nogle gange årligt. Det holder dog kun meget kortvarigt.
Sortspættevej bruges af to foreninger, den første del af vore egne 67 huse og 85 af naboforeningen som har huse længst inde i området. Der er kun denne ene vej ind der vore og til deres huse, da de år tilbage har lukket en alternativ tilkørselsvej som gik igennem deres yderligere 50 huse. Naboforeningen har betalt omkostninger i forhold til antal huse (85) igennem årene, men vil ikke være med til at ændre belægning til en mere støvfri belægning eller f.eks. bump til nedsættelse af hastigheden.
For ikke at rejse disse voldsomme støvskyer skal hastigheden ned på 20 km/timen, ved 30 og 40 km/timen er det umuligt at holde støvet nede.
Vi har fået afslag på henvendelser til kommune og politi til f.eks. blomster kasser og lignende som kan dæmpe hastigheden. Det eneste de vil tillade er nogle godkendte bump. Opstiller vi disse må vi opstille 30 km skiltning ellers er det 40 km der gælder. Vanvittigt på en vejbelægning som vores og mange andre veje i sommerhusområder. Forestil sig den bremselængde der er ved 40 km/timen.
Vi har naturligvis talt med virksomheder der leverer alternative belægninger. Her opstår så de næste usikkerheder. Knust asfalt anbefales men giver forurenings problemer på grundene. OB belægninger anvendes flere steder men synes også nu at blive indhentet af miljø forurening grundet den bitumen der anvendes. Efterhånden er der kun asfaltering til en formue der er miljøvenligt, men så kan man godt forestille sig en stor hastigheds forøgelse !
Vi har den 7.juli 2020 haft et møde med en repræsentant fra Slagelse Kommune og stillet en række spørgsmål. De vil så vende tilbage primo august hvilket vi ser frem til.
Som du kan se af ovenstående gør vi et forsøg på at løse vores problem, det kan UMULIGT være miljøvenligt at være i sit sommerhus når den ene støvsky efter den anden driver hen over hæk og busk, samt ikke mindst havebordet med det vi indtager.
Som tidligere skrevet må vore problemer også være tilstede hos andre medlemmer, så hvad kan dialog med FL hjælpe os med ?

Fordelings nøgle mellem foreninger ?
Forslag til belægning ?
Forslag til hastigheds nedsættelse ?
Kendte konsekvenser ved diverse belægninger miljømæssigt ?
Borger rettigheder ved bebyggelser med støvgener ?
Forslag til hastigheds nedsættende foranstaltninger ? Som kan godkendes af politi
Var det ikke en sag for FL at gå ind i en debat om politiets rettigheder vedrørende fastsættelse af hastigheder i sommerhusområdeeks. på Privat fællesvej ?
Der er masser af 20 km skilte i sommerhusområderne, men det har vi fået at vide er ulovligt skiltning og skal fjernes.
Vi ser frem til at høre fra jer

Svar fra FLs formand.

Kære Carsten Pihl Larsen, G/f Kongsmark Strandhus

De problemer, du ridser op, er ganske rigtigt fælles for mange sommerhusforeninger, men desværre også i mange tilfælde uløste.
Jeg indsætter her et bidrag fra FLs kasserer, Kaj Holdensen, der i en del år har haft sommerhus i Gf Fruekilden på Bogø:

I Gf Fruekilden har der gennem alle 40 år, hvor foreningen har eksisteret været et problem med støv. Dette fremgår af referaterne fra generalforsamlingerne gennem tiden. Området består af 7 veje hvoraf de 6 fungerer som stamveje for ”sideveje” på de enkelte veje.
I 2011 blev der lagt knust beton på næsten alle veje som en gennemgribende vedligeholdelse. Der har siden været støv – nogen mener mere støv. Der har været diverse diskussioner om støvet og det er / var giftigt.
I  december 2019 blev der afholdt et møde med Vordingborg kommune om, hvad der kan gøres for at formindske støvet. Der blev det nævnt, at der kun er en ting der giver ingen eller meget lidt støv nemlig asfaltering og ellers er det kun nedsat hastighed, der hjælper. Kommunen ville her anbefale en indsnævring af vejene, så de ”kun” ville fremstå som veje der kunne køres 30 km/t på. Der blev foreslået flytbare ”blomsterkasser”, således at der i given situationer kan komme større biler i gennem. Bump blev nævnt – men her blev det påpeget, at der ved bump typisk opstår huller i vejen.

Mine bemærkninger:

Den bedste løsning er naturligvis en fast belægning, men det er også den dyreste løsning, hvis der alene ses på etableringsomkostningerne. Til gengæld er det løbende vedligehold nok billigere, fordi der går op til 15 – 20 år mellem hvert vedligehold. I min forening har vi haft asfaltbelægning i 60 år. Der opspares løbende på vejkontoen, så alle er med til at yde bidrag, også selv om de ikke oplever et vedligehold i den tid, de har sommerhuset. En fast belægning giver desværre et incitament til højere hastighed.
FL har ikke detailviden om de forskellige belægningstyper, I nævner. Der bør I indhente rådgivning om fra fagfolk. Der er givetvis en række fordele og ulemper, der skal tages stilling til, for de enkelte belægningstypers vedkommende. Her er jeres forening nok udmærket hjulpet med den rådgivning som vej- og miljøfolk i Slagelse kommune kan give jer. Hvad angår forureningsrisiko fra forskellige belægningstyper vil FL anbefale, at I overlader den vurdering ti Slagelse kommune. Det vil være hensigtsmæssigt, at Slagelse kommune anbefaler en belægningstype, så det ikke er jeres ansvar, hvis der senere opstår spørgsmål om en forureningsrisiko. Der kan også være lokale forhold omkring drikkevandsboringer, der skal indgå i vurderingen. Husk at få skrevet et referat og få det opbevaret i grundejerforeningens arkiv.
Man kan ikke lukke en privat fællesvej uden kommunens tilladelse. I det hele taget skal kommunen (og politiet) give tilladelse til alle former for skiltning, trafikdæmpende foranstaltninger, hastighedsbegrænsning m.v.
En udgiftsfordeling baseret på antal husstande, der benytter vejen, er rimelig, og kendes også fra andre områder. I min egen foreningen kører naboforeningen på to af vores veje. I oplyser ikke om der foreligger en aftale om fordeling, og hvem der kan igangsætte et vejarbejde. Indholdet af sådan aftale eller en mangeårig praksis på området kan have stor betydning. I kan se et eksempel på en sådan aftale her https://www.lemgaarden.dk/vedtaegter-og-regler/ – klik på dokument h. Deklaration af 26. marts 1963 om Strandagers vejret.
Hvis der ikke er en aftale eller en mangeårig praksis, kan I næppe tvinge naboforeningen til et højere bidrag ved ensidigt at skifte til en dyrere vejbelægning, men hvis Slagelse kommune anbefaler en bestemt type belægning, så kan det eventuelt bevirke, at naboforeningen accepterer den øgede omkostning. Noget tilsvarende gør sig gældende f.s.v. angår bump.
Jo mere I kan opnå i form af egentligt pålæg fra Slagelse kommune, jo stærkere står I i forhold til at får naboforeningen til at bidrage.
Fra mit eget område kender jeg til hastighedsbegrænsning og to grundejerforeninger, der deler et vejstykke, og jeg kan iagttage, at flertallet af bilister (næsten) overholder hastighedsbegrænsningen tæt ved eget hus, men trykker hårdere på speederen på det fælles vejstykke.
Mange sommerhusforeninger sætter skilte med 20 km hastighedsbegrænsning op. Jeg har endnu til gode, at se det blive overholdt. Det er formodentlig årsagen til at kommune og politi lægger grænsen lidt højere – ved 30 og 40 km. Jeg har foretaget et eksperiment. Når jeg sætter min bil i første gear, slipper koblingen og undlader røre speederen, kører jeg faktisk 22 kilometer i timen. Så hvis man skilter med 20 km/t, skal man nok regne med en de facto hastighed på 30 km/t.
Jeg indsætter et link til sitet vejregler med oplysning om fartdæmpere, som I kan søge inspiration fra, samt en vejledning fra Slagelse kommune http://vejregler.lovportaler.dk/showdoc.aspx?t=%2fV1%2fNavigation%2fTillidsmandssystemer%2fVejregler%2fAnlaegsplanlaegning%2fTrafikarealer+by%2fFartdaempere+i+byomrader%2f&q=Fartd%c3%a6mpere&docId=vd-anlaeg-fart-daempere2013-full

https://www.slagelse.dk/borger/trafik-veje-og-havne/trafik/hastighedsdaempning/hastighedsdaempning-paa-private-faellesveje

Vejledningen fra Slagelse kommune understreger jeres dilemma. Allerede i første punkt står der: ”Bliv enige” I jeres tilfælde betyder det i praksis, at de to grundejerforeninger skal være enige.
Jeg håber ovenstående kan være til nytte.